Developerské projekty


Nové centrum obce

16. 9. 2022

Obržená reakce spol. Alcala Partners s. r. o. na vyjádření obce k návrhu RP

 Dnes jsme obdrželi vyjádření společnosti Alcala Partners s.r.o.  k našim připomínkám k předloženému návrhu regulačního plánu. 

 • K úvodní argumentaci pouze upřesňujeme, že všechna předchozí jednání byla vedena neformálně. Především jsme ale na mnoha sporných místech jednání ukončili s tím, že přes náš nesouhlas platí, že pokud odbor územního plánování věc vyhodnotí jako souladnou s územním plánem, budeme tento odborný názor respektovat.
 • Až při oficiálním předložení návrhu RP k připomínkám jsme byli ze strany odboru územního plánování MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav informováni, že k návrhu regulačního plánu nebudou vydávat připomínky. Posouzení souladu s ÚP tedy zůstane na nás, resp. na námi sjednaném pořizovateli.
 • Z tohoto důvodu jsme v připomínkách uplatnili všechny nesoulady s ÚP, o kterých se domníváme, že existují. 
 • I argumentace, že investor vyšel obci v mnoha směrech vstříc je ale pravdivá. V návrhu je mimo jiného respektován požadavek na minimální velikost pozemků i navýšené počty parkovacích míst a další požadavky, které nejsou v aktuálně platném zadání RP vycházejícího z platného ÚP.
 • Požadované společné jednání ponecháme na novém zastupitelstvu vzešlém z nadcházejících voleb.  

7. 9. 2022

Odeslaná reakce na návrh RP

 • Dnes bylo odesláno vyjádření obce k návrhu regulačního plánu předloženého společností Alcala Partners s. r. o.
 • Na zpracování tohoto dokumentu se vedle vedení obce, komise pro výstavbu a územní plánování podíleli také Ing. Havelka, architekt a urbanista, Ing. Jetel, autor územního plánu a Mgr. Černohous, právní zástupce obce ve věcech územního plánování.
 • Již z rozsahu tohoto vyjádření je zřejmé, že se nejednalo o lehký úkol. Věnovali jsme mu ale maximální úsilí, neboť jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o jedno z klíčových rozhodnutí, které ovlivní budoucí podobu tohoto areálu a kvalitu života nás všech. V žádném případě se nejedná o souhlasné stanovisko s tímto záměrem. Naopak v tomto dokumentu upozorňujeme na chyby, nedostatky a zjištěné nesoulady s platným ÚP. Bez odstranění a vyřešení těchto kolizních míst není možné o schválení a následném vydání RP uvažovat.
 • Naší snahou je nalézt takové řešení, které bude koncepční, dlouhodobě udržitelné a zvýší kvalitu života všech obyvatel obce, těch současných i budoucích. Zároveň ale musí být záměr kompromisem, který bude akceptovatelný oběma stranami.
 • Před schválením finální podoby regulačního plánu musí být ještě uzavřena plánovací smlouva, která jasně definuje podmínky spolupráce mezi obcí a developerem, způsob a místa napojení na inženýrské sítě a budoucí vypořádání majetkoprávních vztahů včetně výše kontribučního poplatku a způsobu jeho úhrady. 
 • Odeslané vyjádření
 • Diskutovat můžeme u příspěvku na Facebooku. 

29. 7. 2022

Obdržený návrh RP

Obec na základě včerejší diskuse na facebookové sousedské skupině a tam zveřejněném stanovisku úseku památkové péče MěÚ Brandýs n. Labem neprodleně kontaktovala developera s výzvou k objasnění situace.

Developer stav, že s dotčenými orgány projednává pracovní verze návrhu RP nijak nepopřel, přesto, že o tomto svém kroku obec neinformoval a na jednání tvrdil opak. Své počínání zdůvodnil tím, že stejně jako zjišťuje požadavky obce, prověřují si současně také požadavky dotčených orgánů, aby je do finální podoby návrhu mohli zpracovat. V lednu rozeslaný návrh je již několikrát překonán a bude nezbytné žádat o stanoviska nová, k aktuální verzi RP.

Na základě včerejšího večerního telefonického jednání byl obci dnes doručen aktuální návrh regulačního plánu, ve kterém je zapracováno zachování vily. Už na první pohled je zřejmé, že RP podle našeho názoru není v souladu s územním plánem a obsahuje i další nedostatky. Po řádném nastudování předloženého návrhu obec vypracuje své stanovisko, které bude neprodleně zveřejněno.  

Podotýkáme, že se stále jedná jen o formu připomínek obce a řízení o pořízení RP nebylo oficiálně zahájeno. Prostoru pro další námitky a připomínky bude tedy ještě dost v rámci dalších fází řízení o pořízení RP včetně veřejného projednání.


28. 7. 2022

Právní posouzení stavu - ÚP a referendum

Dnes proběhlo jednání s advokátní kanceláří Frank Bold. Na základě této konzultace očkáváme zítra obdržení stanoviska vč. souhlasu s jeho uveřejněním. Toto stanovisko bude neprodleně po jeho obdržení zveřejněno.

Edit: 29.7.2022: právní stanovisko AK Frank Bold [PDF 91.34 kB]

Zároveň zveřejňujeme stanovisko právní kanceláře Havel a partner [PDF 452 kB].

Jak se ukazuje, současná situace je velmi komplikovaná a nejasná. A neexistuje žádný jednoduchý  a bezpečný způsob jak z toho ven. V každé  možných variant řešení je riziko žaloby a náhrady následné škody. Přesto se nám jeví jako nejbezpečnější varianta uspořádat nové referendum. V současné chvíli prověřujeme všechny možnosti a podmínky, aby bylo možné referendum spojit již s komunálními volbami v září 2022.


21. 7. 2022

Společné jednání zástupců obce, developera a autorů petice

Ve čtvrtek 21. 7. 2022 se uskutečnilo společné jednání zástupců obce, developera a autorů petice. 

Edit: 1. 8. 2022 - Zveřejnění odsouhlaseného zápisu všemi zúčastněnými.

Zápis ze společného jednání [PDF 274.79 kB]


20. 7. 2022

Veřejné představení záměru veřejnosti

konané dne 20. 7. 2022


15.7.2022

Výzva autorům petice k účasti na jednání s developerem

Odesláno e-mailem dne 15.7.2022 na adresu kvetnickymlyn@gmail.com

Vážený pane Hošku a ostatní autoři petice z června tohto roku, 

jak jistě víte, uskuteční společnost Alcala Partners s.r.o.dne 20. 7. 2022 v květnické mateřské škole představení návrhu svého developerského projektu široké veřjenosti. Na toto jednání jste samozřejmě rovněž zváni. 
Nad rámec výše uvedeného jsme se pokusili využít příležitosti přítomnosti jednatele společnosti pana Cesidio del Río Mayor v České republice a požádali o uskutečnění schůzky za účasti právě p. Cesidia, zástupců obce a autorů petice, čímž chceme vyjít vstříc jednomu z požadavků petice. 
S ohledem na omezenou časovou přítomnost pana Cesidia navhujeme k jednání příští středu nebo čtvrtek (20.7., resp. 21.7.2022). 
Pokud budete s navrhovaným jednáním souhlasit, sdělte nám prosím vybraný termín a čas co nejdříve, nejpozději však do pondělí 18.7.2022. 
Současně nám prosím sdělte, kolik z autorů petice se jednání zúčastní, abychom připravili opdovídající prostory. Účast dalších osob na tomto jednání nepředpokládáme. 
V rámci tohoto jednání tak budete mít dostatek prostoru pro zahájení jednání s majitelem objektu s cílem nalézt vhodné kompromisní řešení budoucího vývoje projektu v centru obce. Za zastupitelstvo obce Květnice konstatujeme, že případné vzájemně odsouhlasené výsledky tohoto jednání následně jako zastupitelé zohledníme při dalších jednáních s developerem. 
S pozdravem za zastupitelstvo obce Květnice
Matěj Král, zastupitel

11. 7. 2022 (edit 14.7.2022)

Vážení spoluobčané,
společnost Alcala Partners s.r.o. připravila již dříve avizovanou prezentaci svého uvažovaného projektu v centru obce.
Na prezentaci bude přítomen nejen Miroslav Šajtar ze společnosti Architekti Headhand, pověřený jednáním v rámci přípravy tohoto projektu, ale také pan Cesidio del Rio Mayor, hlavní architekt projektu a jednatel společnosti Alcala Parners s.r.o.
Prezentace proběhne 20.7.2022 v 18:00 v prostoru stájí bývalého statku  mateřské škole v Květnici.  u rybárny v parku Proutnice. (edit 18.7.2022)
Z prezentace bude pořizován videozáznam, který následně zveřejníme.
Předesíláme, že se jedná o zastupitelstvem dojednané seznámení občanů s návrhem projektu, nikoliv o proces jeho případného schvalování a nejedná se ani o akci zastupitelstva jako takového, ale výhradně společnosti Alcala Partners s.r.o.
Těšíme se na širokou účast. 

20. 6. 2022

 • Níže v dokumentech byla doplněna reakce autorů petice na vyjádření obce.
 • Obec se v této souvislosti důrazně ohrazuje vůči tvrzením, že aktuálně projednávaná Změna č. 4 ÚP je účelová a vychází vstříc požadavkům developera. Je to právě Změna č. 4, která vnáší do našeho ÚP regulační prvky, kdy mimo jiné striktně definuje minimální výměru pozemků, zakazuje výstavbu řadových rodinných domů, zpřísňuje podmínky vybudování parkovacích míst a na omezuje ploché střechy na většině území obce (vyjma ploch SK u budov s občanskou vybaveností). V současné době žádná z těchto regulací v ÚP není! Žádným způsobem tato změna nemění výšku budov ani povolenou podlažnost, ty jsou dány již původním ÚP z roku 2017 a byly shodné i v Územní studii z roku 2012, která ÚP nahrazovala v době jeho pořizování.
 • Prohlášením areálu za kulturní dědictví venkova nemá žádnou právní relevanci, nezakládá žádnou formu památkové ochrany a žádným způsobem neovlivňuje platnost demoličního výměru z roku 2009, který je platný a dle současné legislativy proti vůli vlastníka nezměnitelný.
 • Předložené právní stanovisko skutečně předložil vlastník areálu. A obec si objednala u dvou renomovaných právních kanceláří oponentní posudky. Do jejich dodání (předpokládáme cca v polovině července) musíme s povinností péče řádného hospodáře a s maximální opatrností a zodpovědností toto stanovisko brát na zřetel a uvažovat o něm jako o správném. O to více, že ke stejnému závěru dospěl i tým autora územního plánu.
 • Znovu si dovolujeme zopakovat, že velmi vítáme a vážíme si jakékoliv občanské iniciativy a zájmu o další udržitelný rozvoj obce. My všichni zastupitelé zde v obci žijeme a chceme žít nadále. Je proto i naším primárním zájmem usilovat o to, aby zde vznikali kvalitní projekty, které přispějí ke zvyšování kvality života v obci a zároveň zajistí ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, jak vyžaduje stavební zákon. 

8.6.2022

Vážení občané, 
jak jsme již informovali v minulosti (viz níže), v tuto chvíli probíhají jednání se zástupci developera, avšak zatím není známa žádná oficiální, finalizovaná a zveřejnitelná verze takových dokumentů. Obec se rovněž zatím k ničemu oficiálně nezavázala a celý proces schvalování regulačního plánu za účasti veřejnosti tepve proběhne. Věřte, že vyjednávání vedeme zásadně v celkovém zájmu obce a pro její budoucí kvalitní urbanistický rozvoj, avšak výhradně v souladu s právními předpisy a územním plánem. Přesto jsme již nyní získali petici "za zachování hodnotných budov Lichtenštejnského dvora v Květnici". 
Petice obsahuje mnoho sporných informací, na které musíme reagovat, aby se každý před případným podpisem mohl objektivně rozhodnout. 

Budeme rádi, když vyjádříte svůj názor v neformálním hlasování na našich Facebookových stránkách: https://1url.cz/SrJUb

Vaše zastupitelstvo.


30.3.2022

Na úřední desce byl zveřejněn zápis z veřejného zasedání ze dne 23. 3. 2022 https://1url.cz/CKm1A

 • Obec Květnice již nějakou dobu jedná se zástupci nového majitele pozemků pod bývalým statkem v centru obce společností Alcala Partners s.r.o. (dále jen „Alcala“) s cílem je dosažení takového stavu návrhu, který by bylo možné představit veřejnosti, a to v každém případě ještě předtím, než by vůbec došlo k zahájení procesu projednávání regulačního plánu. Následně i samotný proces projednávání má několik stupňů vč. Veřejného projednání.
 • V tuto chvíli ale není veřejné projednání na pořadu dne, protože doposud předložené dokumenty nejsou ani v souladu s územní plánem, a tedy by jejich zveřejnění přineslo více rozporuplných reakcí, než konstruktivního jednání.
 • S Alcalou se snažíme jednat věcně, ale v maximální míře ku prospěchu obce a samozřejmě nutně v mantinelech daných územním plánem.
 • Neznámých je v tuto chvíli opravdu hodně.
 • Současně také připravujeme po vzoru Úval nebo Brandýsa „Zásady pro výstavbu“, které budou jasně vymezovat práva a povinnosti obou stran a budou rovněž jasně a konkrétně definovat náklady vzniklé plánovanou výstavbou obci, které obec bude spravedlivě po stavebnících vyžadovat, a to bez rozdílu.
 • S Alcalou jsme se dohodli, že s ohledem na výše uvedené, zatím nebudeme dílčí dokumentaci uveřejňovat, myslíme si ale, že alespoň jeden koncepční obrázek by nemusel znamenat narušení této dohody. Obrázek u tohoto příspěvku tedy zobrazuje ideu uspořádání celé lokality. Je z ní patrné, že je zachována půdorysná stopa bývalého statku, dále lokalitou prochází pěší okruhový koridor, který má navozovat myšlenku srdce obce a v centru celého prostoru je náměstí s budovou využitelnou pro potřeby obce.
 • Jakmile to bude jenom trochu možné, uspořádáme avizované setkání s občany, kde bude přítomen i zástupce developera a celý projekt společně představíme a budeme o něm dále jednat. 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Nezahájeno
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.