Dokončeno - Veřejné osvětlení v lokalitě Květnice II


Závěrečné vyúčtování projektu

Vážení občané,

jsme opravdu potěšeni, že se nám společným úsilím a společnými prostředky podařilo po mnoha letech zdárně dokončit projekt Výstavby veřejného osvětlení v lokalitě Květnice II. Věříme, že tento krok výrazně přispěl ke zvýšení kavality Vašeho života v této lokalitě i ke zvýšení bezpečnosti v obci.

Velice děkujeme všem, kteří se na realizaci tohoto projetu podíleli, kteří přispěli svým finančním podílem a umožnili tak odstranění toho letitého problému.

Níže na stránce jsou doplněny veškeré související dokumenty jako  Závěrečné vyúčtování,  kolaudační rozhodnutí, faktury včetně příloh a další. Vzhledem k množství výpisů z transparentního účtu jsou výpisy z tohoto účtu po jeho zrušení k dispozici na obecním úřadě v papírové podobě.

  • Celkové náklady na projekt činily 2.054.052,- Kč, a to včetně vybudování VO v ul. Ohnicová, která nebyla součástí původního projektu.
  • Mezi Vámi se vybralo 1.189.500,- Kč, a to včetně příspěvku od dárců z jiných lokalit (Spolek Za Mlýnem, soukromí dárci) a úhrady příspěvků po dokonční projektu.
  • Příspěvek obce na dokonční této lokality představoval  864.555,- Kč plus náklady na technický dozor a další související náklady.

 

Vyjádření zastupitelstva k zahájení projektu VO KII.

Vážení spoluobčané.
 
Jak jste si mohli všimnout, byly zahájeny práce na výstavbě veřejného osvětlení (VO) v části obce Květnice II.
Jedná se o lokalitu, ve které developer, ač obdržel prostředky, pouze položil kabely ale VO nedokončil.
V lokalitě Za Mlýnem nebyly ani ty kabely, ani silnice. Přesto se tamní majitelé nemovitostí na vše složili (a zaplatili tak podruhé) a sami a bez účasti obce VO a komunikace postavili.
V části Květnice II se nic podobného nestalo, a tak věc začala řešit obec, ačkoliv ji k tomu nic nezavazovalo. Přes různé potíže, např. proto, že jednatel společnosti je stále ve výkonu trestu, se obec stala vlastníkem dokumentace, stavebního povolení a doposud položených kabelů a vyzvala majitele dotčených nemovitostí, aby na VO částečně přispěli 10 tis. Kč/pozemek. Cílová částka sbírky měla dosáhnout alespoň 1,125 mil. Kč s tím, že zbytek uhradí obec. Tedy z rozpočtu celé obce, nejen z části KII.
 
Doposud se vybralo 980 tisíc Kč, další přislíbili, že přispějí po zahájení stavby, nebo jakmile bude VO v jejich ulici funkční.
 
Jako zastupitelé jsme se k tomu museli nějak postavit a věřte, že to nebylo rozhodování jednoduché. Jsme si vědomi, že si povzdechnou ti, kteří si ve svých lokalitách vše realizovali sami a bez podpory obce. Na druhou stranu zastupujeme i ty občany, kteří na dokončení VO v této lokalitě přispěli. Zastupujeme i všechny děti, které tudy musí chodit do školy potmě. Naše rozhodnutí nebylo jednohlasné, ale nakonec převážily hlasy pro zahájení stavby. Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte, a že svou prací průběžně dokládáme, že děláme vše pro to, aby Květnice byla dobrým místem, kde se dobře žije všem jejím občanům.
Všem, kteří již přispěli, velmi děkujeme a doufáme, že i ti, kteří tak dosud neučinili a zůstávají tak de fakto dlužni všem ostatním obyvatelům Květnice, se k tomu po zahájení prací ještě rozhodnou. I jejich příspěvek na dokončení VO sníží nezbytný podíl obce, která pak může o to víc investovat na jiné potřebné akce.
 
Současně jsme byli požádáni některými vlastníky dotčených nemovitostí (pominu, zda na stavbu přispěli, či nikoliv), abychom jim poskytli informace o způsobu výběru dodavatele stavebních prací, smlouvu a stavební dozor.
Dáváme zde tedy volně ke stažení protokol o podaných nabídkách, smlouvu s vybraným dodavatelem a rovněž smlouvu na zajištění stavebního dozoru
 
Dále podáváme informaci k požadavku na snížení výšky stožárů.
Původní projekt, který je už kvůli stávajícímu umístění kabeláže, základním podkladem pro realizaci (a je stavebně povolen) předpokládá v předmětných ulicích umístění stožárů výše šesti metrů. Dle názoru projektanta, zhotovitele i stavebního dozoru je tato výška minimální nutná pro dodržení překrytí světelných kuželů o těchto svítidel. V mnoha místech je osvětlení navíc ještě zhoršeno vzrostlou zelení, se kterou původní projekt pochopitelně nepočítal. V některých místech dokonce dochází k tomu, že vzdálenosti mezi stožáry jsou na samé hranici akceptovatelné pro tuto výšku. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu technické infrastruktury, která má primárně sloužit k bezpečnému provozu na veřejné komunikaci je nutno tuto skutečnost vždy za všech okolností zohledňovat na prvním místě. K případné změně je možno přistoupit pouze při zpracování autorizované projektové dokumentace změny stavby před dokončením, přičemž taková změna by nepochyně vyvolala navýšení investičních prostředků v již tak napjatém projektu,na kterém se obec již v tuto chvíli finančně podílí, a to v míře již nyní přesahující původní odsouhlasený podíl, a která je tak pro stávající zastupitelstvo nepřekročitelná. 
 
Vaši zastupitelé

Dokumenty k realizaci projektu VO K II.

Protokol o hodnocení nabídek

Smlouva o dilo

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smlouva TDI

Objednávka TDI

Výkaz výměr dokončení VO

Závěrečné vyúčtování

Faktury

Kolaudační rozhodnutí

Protokol o převzetí stavby

Protokol o převzetí díla

Protokol kolaudační řízení

 

 

Kam dál?