Externí projekty


Přeložka silnice I/12

15. 2. 2023

Po získání pravomocného územního rozhodnutí pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice – Úvaly další navazující fází. To budou výkupy pozemků potřebných pro stavbu 12,6 km dlouhé komunikace. Zpracování a potvrzení všech geometrických plánů je předpokládáno nejpozději do 28. 2. 2023. Také jsou zpracovávány znalecké posudky na stanovení obvyklé ceny pozemků. Předpoklad vyhotovení originálů znaleckých posudků do 20. 1. 2023. V prosinci 2022 byl dokončen pyrotechnický průzkum a nyní probíhá geofyzikální prospekce pro archeologii s termínem dokončení v dubnu 2023.

Bližší informace o výkupech pozemků je možné získat zde: https://1url.cz/YrvV4


25.1.2023

Opakovaně jsme oslovili projektanta a investora s požadavky obce Květnice. Místostarosta Matěj Král vyvolal osobní jednání s ředitelem projekční kanceláře PUDIS Martinem Höflerem a ředitelem věcně příslušného útvaru ŘSD ČR Tomášem Grossem. Na základě těchto výzev a osobního jednání jsme dne 25.1.2023 obdrželi následující vyjádření (viz níže) k jednotlivým bodům: 

 • K bodu č. 1, dle kterého obec pro vyloučení pochybností trvá na tom, aby veškerá protihluková opatření na celém jejím území byla navržena zcela a v souladu s požadavky stanoviska EIA a současně dle aktualizovaného hlukového posouzení. Investor uvádí tento bod za splněný. Projektová dokumentace je v souladu s požadavky stanoviska EIA a obsahuje protihluková opatření vyplývající z akustické studie, která je taktéž součástí předkládané projektové dokumentace.
 • K bodu č. 2, dle kterého obec upozorňuje na problematické křížení ulic Diviznová a Vřesová s ulicí na Ladech, kde lze očekávat problémy s výjezdem z lokalit a kde chce obec také zvýšit bezpečnosti chodců, a proto požaduje navržené dodatečných opatření. Těmito opatřeními rozumí: 
  • Vybudování světelného dopravního značení (semaforů) na obou dotčených křižovatkách, tedy na výjezdech z lokality ulicemi Vřesová a Diviznová);
  • Zabudování rychlostního měření na tomto světelném značení, které při překročení povolené rychlosti zastaví takové vozidlo změnou návěstí na pokyn „stůj“;
  • Umístění indukčních smyček do místních komunikací pro možnost relativně plynulého výjezdu z obytné lokality;
  • Umístění tlačítek pro chodce pro přecházení. 

Podle názoru investora je prokázáno, že navržená křižovatka splňuje požadavky dané normami a technickými podmínkami. Nicméně i přes to zajistí prověření dalších možných úprav projektantem akce, a to ve spolupráci s Policií ČR a správcem komunikace. Pozitivně vnímá závazek obce na případné převedení zvoleného dopravního opatření do správy.

 • K bodu č. 3: požadavek na přeložku vodovodního potrubí je splněn. V rámci stavby je navržena přeložka jak vodovodu ve vlastnictví HLC Real s.r.o. (SO 344, 345), tak vodovodu ve vlastnictví obce Květnice (SO 346).
 • K bodu č. 4: Obec Květnice požaduje, aby chodník v úseku mezi autobusovou zastávkou Na Ladech (začátek SO 137) a místem, kde je k němu napojena příjezdová komunikace k DUN a TN č. 3 (SO 143) byl navržen tak, aby bylo možné ho využít jako součást cyklotrasy/cyklostezky, jež by se na straně jedné napojila na konci obslužné komunikace SO 143 na stávající cyklostezku 8207 a na straně druhé by se napojila na přístupovou cestu přeložky I/12, a to konkrétně SO 162. Podmínka dle tohoto bodu musí být splněna tak, aby po dokončení úseku mezi uvedenými body (v majetku obce Květnice) bylo možné celou takto vzniklou komunikaci zkolaudovat jako cyklostezku/trasu, a to včetně vyřešení křížení s komunikací III/01212. Investor svým vyjádřením vzal tento požadavek na vědomí a pověří projektanta zpracováním dokumentu, který zohlední tyto požadavky a jejich dopady na řešení stavby (procesní i ekonomické). Následně se společně domluvíme na optimálním postupu.
 • ikona 2022-12-08 Opakovaná výzva obce Květnice k přeložce I-12 [PDF 210.4 kB]
 • ikona 2023-01-25_Odpověď ŘSD na dopis obce [PDF 331.12 kB]

24.3.2021

Stavba, která zásadním způsobem ovlivní naši obec je právě přeložka silnice I/12. 
Aktuální oficiální informace naleznete na stránkách ŘSD ČR: https://www.silnicei12.cz/

Koordinační situační výkres části stavby s křižovatkou v obce Květnice: ikona Koordinacni-situační-vykres-Květnice-Sibřina [PDF 4.83 MB]

Pozitiva pro Květnici: 

 • Zrychlení přístupu do Prahy
 • Vybudování plnohodnotného pěšího propojení KII a KIII včetně veřejného osvětlení

Negativa pro Květnici: 

 • Zvýšený provoz na přivaděčích, zejména od Úval
 • S tím spojený hluk, prašnost a bezpečnostní dopady
 • Přerušení zvykových pěších tras (KII > Rohožník)

Stav projektu: 

 • Přeložka silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly získala pravomocné územní rozhodnutí. Jde o stěžejní krok v přípravném procesu. Proti vydanému ÚR, k němuž došlo v průběhu července, nebylo v zákonné lhůtě podáno žádné odvolání. Získáním právní moci ÚR tak může plynule pokračovat další příprava. Na stavbu v délce 12,6 km je již zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP) a připravují se veškeré podklady pro zahájení majetkoprávní přípravy a pro inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení.

Vyjádření a požadavky obce: 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.