Rady

Co mohu vyřídit zde

Přidělení čísla popisného:  Žádá vlastník nemovitosti po kolaudacidomu (nutné pro Český úřad zeměměřičský a katastrální pro zapsání novostavby do katastru nemovitostí).  Vlastník je podle platného znění Vyhl.  č. 97/61 Sb. (o názvech obcí, označování ulic a číslování domů) povinen viditelně označit svůj dům jednotnou tabulkou s číslem popisným, kterou zakoupí na OÚ.  

Evidence obyvatel (trvalý pobyt, zák. 133/2000 Sb.): Po kolaudaci nemovitosti a přidělení čísla popisného  - nutný platný občanský průkaz. V případě, že žadatel není vlastníkem dané nemovitosti, musí se dostavit zároveň i její  vlastník (též s OP). Správní poplatek u osoby starší 15-ti let.

Legalizace a vidimace: ověřování podpisů (s platným dokladem totožnosti) a listin, kopie listin jen s originálem. Správní poplatek.

CZECH POINT: výpisy z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku, z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů, obchodního a živnostenského rejstříku, seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Správní poplatek.

Místní poplatky občanů: za svoz TKO (popelnici obdrží občan při první platbě za svoz), psy, ze vstupného, z ubytovacího zařízení atd.)

Stočné: Obec vlastní čistírnu odpadních vod, proto každý vlastník či uživatel nemovitosti  - odběratel je povinen s obcí Květnice uzavřít Smlouvu o odvádění odpadních vod dle zák. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. OÚ fakturuje a vybírá stočné. Odběratel je povinen ihned ohlásit všechny změny OÚ. Formulář ke stažení.

Další služby pro obyvatele obce Květnice:   V případě, kdy si občan sám neví rady při vyřízení své soukromé záležitosti, může po předchozí dohodě požádat OÚ o pomoc, např. při sepsání různých žádostí apod., eventuálně OÚ pomůže s vyhledáním příslušné instituce, kam by se mohl občan se svou žádostí obrátit.

co jinam

zpět
ZPĚT