Vedení obce, výbory, komise


Vedení obce

 1. Starosta stojí v čele obecního úřadu. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.
 2. Postavení, úkoly a pravomoc starosty upravuje § 103 a násl. zákona o obcích.
 3. Starosta
  1. odpovídá za včasné přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok;
  2. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce v souladu se zák. č. 106/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  3. spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce;
  4. spolu s místostarostou nebo jiným zastupitelem podepisuje usnesení zastupitelstva;
  5. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva;
  6. může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech;
  7. zřizuje jako zvláštní orgán komisi sociálně-právní ochrany dětí a jmenuje její členy;
  8. zřizuje bezpečnostní radu, krizový štáb, povodňovou komisi obce a obce s rozšířenou působností;
  9. může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
 4. Starosta v rámci dělby oblastí působností uvolněných členů zastupitelstva zabezpečuje konkrétní úkoly v těchto oblastech:
  1. finanční odbor;
  2. právní odbor;
  3. kultura a zahraniční vztahy;
  4. civilní obrana a ochrana;
  5. požární ochrana, krizové řízení, bezpečnost.
 5. Starosta plní úkoly zastupitelstva obce.


Starosta

Stanislav Plocek starosta@kvetnice.eu, tel: 606 689 584

Místostarostka

Ing. Lenka Houžvičková mistostarostka@kvetnice.eu, tel: 602 659 284


Finanční výbor

Předseda

Ing. Jiří Prouza prouza@kvetnice.eu

Členové
Jiří Foltýn, Dis. foltyn@kvetnice.eu
Miloslava Maliková podatelna@kvetnice.eu

Kontrolní výbor

Předseda
MgA. Romana Baborová baborova@kvetnice.eu

Členové
Jiří Foltýn, Dis. foltyn@kvetnice.eu
JUDr. Karla Mellerová mellerova@kvetnice.eu

Výbor pro výstavbu a ÚP

Předseda
Bc. Matěj Král kral@kvetnice.eu

Členové
Ing. Jiří Prouza prouza@kvetnice.eu
Petr Beránek podatelna@kvetnice.eu
Ing. Zdeněk Možný podatelna@kvetnice.eu
Ing. Marie Štróblová podatelna@kvetnice.eu

Přestupková komise

Předseda
Stanislav Plocek starosta@kvetnice.eu

Členové
JUDr. Karla Mellerová melmellerova@kvetnice.eu
MgA. Romana Baborová baborova@kvetnice.eu