Vedení obce, výbory, komise


Vedení obce

 1. Starosta stojí v čele obecního úřadu. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.
 2. Postavení, úkoly a pravomoc starosty upravuje § 103 a násl. zákona o obcích.
 3. Starosta
  1. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok;
  2. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce v souladu se zák. č. 106/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  3. spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce;
  4. spolu s místostarostou nebo jiným zastupitelem podepisuje usnesení zastupitelstva;
  5. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva;
  6. může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech;
  7. zřizuje jako zvláštní orgán komisi sociálně-právní ochrany dětí a jmenuje její členy;
  8. zřizuje bezpečnostní radu, krizový štáb, povodňovou komisi obce a obce s rozšířenou působností;
  9. může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
 4. Starosta v rámci dělby oblastí působností uvolněných členů zastupitelstva zabezpečuje konkrétní úkoly v těchto oblastech:
  1. finanční odbor;
  2. právní odbor;
  3. kultura a zahraniční vztahy;
  4. civilní obrana a ochrana;
  5. požární ochrana, krizové řízení, bezpečnost.
 5. Starosta plní úkoly zastupitelstva obce.


Starostka

Ing. Lenka Houžvičková, tel: 606 689 584, starostka@kvetnice.eu

Místostarosta

Bc. Matěj Král, mistostarosta@kvetnice.eu


Finanční výbor

Předseda

Ing. Jindřich Pospíšil, pospisil@kvetnice.eu

Členové
Jiří Foltýn, Dis. foltyn@kvetnice.eu
Jana Matoušková

Kontrolní výbor

Předseda
Ing. Petr Pekař, pekar@kvetnice.eu

Členové
Peter Pikna
Petr Beránek

Stavební komise

Předseda
Bc. Matěj Král mistostarosta@kvetnice.eu

Členové
Ing. Tomáš Havelka
Ing. Zdeněk Možný
MgA. Kryštof Hošek
Pavel Šaštinský

Komise pro dotace, sport a kulturu

Předseda
Jiří Foltín, DiS., foltyn@kvetnice.eu

Členové
Dana Thorovská
MgA. Romana Baborová
Markéta Main
Štěpán Vystrčil
Gabrile Izsak
Jiří Vondruška

Přestupková komise

Předseda
Stanislav Plocek, plocek@kvetnice.eu

Členové
JUDr. Karla Mellerová
MgA. Romana Baborová