Aktuality


Zveřejněno 16. 9. 2022

Vyjádření společnosti Alcala Partners s. r. o.

k obcí zaslané odpovědi na obdržený návrh regulačního plánu

 Dnes jsme obdrželi vyjádření společnosti Alcala Partners s.r.o.  k našim připomínkám k předloženému návrhu regulačního plánu. 

  • K úvodní argumentaci pouze upřesňujeme, že všechna předchozí jednání byla vedena neformálně. Především jsme ale na mnoha sporných místech jednání ukončili s tím, že přes náš nesouhlas platí, že pokud odbor územního plánování věc vyhodnotí jako souladnou s územním plánem, budeme tento odborný názor respektovat.
  • Až při oficiálním předložení návrhu RP k připomínkám jsme byli ze strany odboru územního plánování MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav informováni, že k návrhu regulačního plánu nebudou vydávat připomínky. Posouzení souladu s ÚP tedy zůstane na nás, resp. na námi sjednaném pořizovateli.
  • Z tohoto důvodu jsme v připomínkách uplatnili všechny nesoulady s ÚP, o kterých se domníváme, že existují. 
  • I argumentace, že investor vyšel obci v mnoha směrech vstříc je ale pravdivá. V návrhu je mimo jiného respektován požadavek na minimální velikost pozemků i navýšené počty parkovacích míst a další požadavky, které nejsou v aktuálně platném zadání RP vycházejícího z platného ÚP.
  • Požadované společné jednání ponecháme na novém zastupitelstvu vzešlém z nadcházejících voleb.  

ZPĚT NA AKTUALITY