Povinně zveřejňované informace


1. Oficiální název

 • Obec Květnice

2. Důvod a způsob založení

 • Obec Květnice v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní  a výbor pro územní plánování a rozvoj obce. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

Organizační složky obce 


4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obecní úřad Květnice
K Dobročovicům 35
250 84 Květnice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Květnice
K Dobročovicům 35
250 84 Květnice

4.3 Úřední hodiny

Viz Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

281 982 108

4.5 Adresa internetové stránky

www.kvetnice.eu

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Květnice
K Dobročovicům 35
250 84 Květnice

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@kvetnice.eu
(možnost použití elektronického podpisu)

4.8 Datová schránka

egearys


5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení (číslo účtu)

24822201 / 0100
Komerční banka, a.s.

Variabilní symboly pro platby:
Poplatník označí veškeré své platby číslem popisným


6. Identifikační číslo (IČO)

 00640042


7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00640042 - obec Květnice je plátcem DPH pouze v otázách provozování čistíry odpadních vod a kanalizace


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce


9. Žádat o informace lze:


10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 místo a způsob podání a podnětů

 

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

10.3 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.


11. Předpisy

11.1 Vydané právní předpisy


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

 4- Kč

 

- 1 strana formátu A4 osboustranná 

 6,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

10,- Kč

 

- 1 strana formátu A3 osboustranná 

20,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

 20,- Kč

 

- 1 strana formátu A4 osboustranná 

40,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

50,- Kč

 

- 1 strana formátu A3 osboustranná 

100,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- na 1 CD disk

 100,- Kč

Datový nosič

- 1 CD disk

 30,- Kč

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

 350,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

Informace poskytované zdarma:

 • Informace poskytované ústně bez vyhledávání podkladů
 • Informace poskytované na základě zveřejnění
 • Informace posytované sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy. 

13.2. výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství. 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


Další informace

A) Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté

B) Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny. Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

Pověřenec na ochranu osobních údajů: Bc. Lucie Kubešová Leišová, lucie.kubesova@sms-sluzby.cz, GSM: 774 998 590

C) Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík 
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT
 3. Honební společenstvo dle zákona o myslivosti :

D) Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows 11 a kancelářským systémem MS Office 365.

 Název IS Definice IS
 WinEOB  Evidence obyvatel
 WinPAM  Práce a mzdy
 WinPOP  Poplatky a daně
 WinUCR  Účetnictví a rozpočet


Prohlášení
Obecní úřad nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

E) Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu obce je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

Další informace