Vedení obce

 

  1. Starosta stojí v čele obecního úřadu. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.
  2. Postavení, úkoly a pravomoc starosty upravuje § 103 a násl. zákona o obcích.
  3. Starosta

    a) odpovídá za včasné přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok

    b) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce v souladu se zák. č. 106/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů

    c) spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce

    d) spolu s místostarostou nebo jiným zastupitelem podepisuje usnesení zastupitelstva

    e) svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva

    f) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech

    g) zřizuje jako zvláštní orgán komisi sociálně-právní ochrany dětí a jmenuje její členy

    h) zřizuje bezpečnostní radu, krizový štáb, povodňovou komisi obce a obce s rozšířenou působností

    i) může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

  4. Starosta v rámci dělby oblastí působností uvolněných členů zastupitelstva zabezpečuje konkrétní úkoly na těchto úsecích a útvarech:

    a) finanční odbor

    b) právní odbor

    c) kultura a zahraniční vztahy

    d) civilní obrana a ochrana

    e) požární ochrana, krizové řízení, bezpečnost

  5. Plní úkoly rady obce a tajemníka obecního úřadu