Zastupitelstvo


Pozvánky, zápisy a jednací řád

 

Zastupitelstvo obce (pro období 2023 - 2026)

Starostka

Starostka

Ing. Lenka Houžvičková
starostka@kvetnice.eu, tel. 606 689 584

Místostarosta

Místostarosta

Bc. Matěj Král
kral@kvetnice.eu

Místostarostka

Místostarostka

Dana Thorovská
thorovska@kvetnice.eu

Členové zastupitelstva:

Petr Beránek
beranek@kvetnice.eu

Petr Beránek

Jiří Foltýn, DiS.
foltyn@kvetnice.eu

Jirka Foltýn

MgA. Kryštof Hošek
hosek@kvetnice.eu

Ing. Jana Piknová
piknova@kvetnice.eu


 

Práva zastupitele

 1. Předkládat návrhy na projednání zastupitelstvu obce,
 2. Vznášet dotazy, připomínky a podněty na zastupiteltvo obce a na jejím jednotlivé členy,  předsedy výborů,
 3. Požadovat od zaměstnanců obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.
 4. Požadovat svolání zasedání zastupitelstva;
 5. Podílet se na rozhodování zastupitelstva obce;
 6. Být volen do každého voleného orgánu v obci;
 7. Účastnit se zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem;
 8. Předkládat námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce;
 9. Na odměnu.

Povinnosti zastupitele

 1. Zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, 
 2. Jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 3. Oznamovat možný střet zájmů před rozhodováním o takových záležitostech.
 4. Hájit zájmy občanů obce;
 5. Plnit úkoly, které mu orgán, jehož je členem, uloží.

Zdroj: Ministerstvo vnitra