Zastupitelstvo

Starosta obce:     

Stanislav Plocek

 
Stanislav Plocek 
starosta@kvetnice.eu

 

 

 

 

Místostarostka obce:

Lenka Houžvičková

 

Bc. Lenka Houžvičková
mistostarostka@kvetnice.eu

 

Členové zastupitelstva:

Jiří Foltýn


Jiří Foltýn, Dis.
foltyn@kvetnice.eu
Romana Baborová
MgA. Romana Baborová
baborova@kvetnice.eu
Matěj Král
Bc. Matěj Král
kral@kvetnice.eu
Ing. Jiří Prouza
Ing. Jiří Prouza
prouza@kvetnice.eu
JUDr. Karla Mellerová
JUDr. Karla Mellerová 
mellerova@kvetnice.eu