Aktuality


Zveřejněno 22. 9. 2022

Jak volit v komunálních volbách a v místním referendu

Všechny důležité informace o čase místě a způsobu volby.

 Kdy se volí?

 • Volby do zastupitelstva obce i místní referendum se konají v pátek 23. září 2022, od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8 do 14 hodin.

Kdo může volit? 

 • Volit občané České republiky, kteří mají v příslušné obci trvalé bydliště, a alespoň druhý den voleb jim bude 18 let. Volit mohou i občané členského státu Evropské unie starší 18 let s trvalým nebo přechodným pobytem v příslušné obci, kteří požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volební místnost

 • Volební místnost bude zřízena v prostorách MŠ Květnice, K Dobročovicům 70.
 • Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svou totožnost a občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič, který je občanem jiného státu Evropské unie, se prokáže průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu, popřípadě cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude moci hlasovat.
 • Po prokázání totožnosti obdrží volič pro obecní volby prázdnou šedou úřední obálku s razítkem a žlutou úřední obálku s razítkem a hlasovací lístek pro místní referendum.
 • Za platné jsou považovány pouze hlasy odevzdané v příslušných obálkách.
 • Ve volební místnosti bude na viditelném místě pro obecní volby vyvěšen vzor volebního i hlasovacího lístku, případně prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. Při sčítání se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Jak volit

 • Volit budeme 7 zastupitelů.
 • V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Přesto prosíme, doneste si hlasovací lístky, které Vám byly doručeny.
 • Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může. upravit jedním ze třech způsobů:
 • Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas kandidátům této strany v pořadí podle hlasovacího lístku a v počtu, který má být v obci zvolen. Nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, tedy 7. Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy, lze označit křížkem jednu volební stranu i dát křížky před jména kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů. Na hlasovacím lístku pro místní referendum volič označí své odpovědi křížkem v příslušných čtverečcích ANO nebo NE u jednotlivých otázek.
 • Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do obecního zastupitelstva a do žluté pro místní referendum.
 • Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne ho nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Neplatný je i hlas vložený do úřední obálky určené pro jinou volbu. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 • S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků i jiný volič, ne však člen volební komise, a lístek za něho upravit a vložit do obálky, popřípadě i obálku vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, že obálky s hlasovacími lístky vloží před volební komisí do volební urny.

Hlasování mimo volební místnost

 • Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad na tel. 281982108 před konáním voleb o hlasování mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úředními obálkami a hlasovacími lístky.

Voličský průkaz

 • Ve volbách do zastupitelstev obcí ani v místním referendu se voličské průkazy nevydávají.

  

ZPĚT NA AKTUALITY