Aktuality


Zveřejněno 9. 11. 2022

Staň se občanem Květnice!

Nově přihlášeným občanům poskytneme dar ve výši 3000,- Kč. 

 •  V obci je dle českého statistického úřadu 1860 trvale hlášených obyvatel (903 mužů, 957 žen).
 • Na základě nátoků do čistírny odpadních vod zde ale žije odhadem cca 3000 osob.
 • Obec ale musí zajišťovat služby pro všechny, bez rozdílu.
 • Z ankety ke strategickému plánu, uskutečněné v roce 2021 vyplývá, že 23 % z těchto osob uvedlo, jako důvod, že “nebyl čas zajít na úřad”.
 • Chápeme, že každý může mít rozmanité důvody k místu svého trvalého bydliště, ale i jen těchto 23 % je odhadem 260 osob.
 • Obec získává své prostředky na svůj provoz a investice (kromě dotačních) ze státního rozpočtu na základě rozpočtového určení daní a podstatným parametrem pro výpočet je právě počet obyvatel. Za každého jednoho obyvatele získá obec každý rok cca 11 000,- Kč. Jen při přihlášení oněch 260 osob by se tak zvýšil příjem obce o 2 860 000,- Kč. Každý rok!
 • Místostarosta v kontextu výše uvedeného navrhl a zastupitelstvo dne 7.11.2022 schválilo výzvu “Staň se občanem Květnice!” a poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč každému občanu, který se od 8. listopadu 2022 do 31. prosince 2022 přihlásí k trvalému pobytu v obci Květnice, a to při splnění následujících podmínek:
  1. Dar bude poskytnut občanu bankovním převodem na účet v termínu od 1. února 2023 do 31. března 2023 za předpokladu, že
   1. občan písemně požádal o poskytnutí daru,
   2. ke dni předání daru má trvalý pobyt v obci Květnice a
   3. uzavřel s obcí darovací smlouvu.
  2. Podmínkou pro obdržení daru je, že žadatel se přihlásil k trvalému pobytu v Květnici v roce 2022 poprvé.
  3. Poskytnutí finančního daru se nevztahuje na narozené dítě, jehož matka má trvalý pobyt v Květnici.
  4. Na uzavření darovací smlouvy nevzniká právní nárok, obec Květnice si vyhrazuje právo darovací smlouvu neuzavřít.

Vzor darovací smlouvy: ikona Vzor darovací smlouvy k výzvě -Staň se občanem Květnice- [DOCX 15.46 kB]

 • Celý proces změny trvalého pobytu zabere jen několik minut a spočívá ve vyplnění přihlašovacího lístku, ověření a změně údajů v centrálním registru a vyplnění změnového lístku. S tím si občan následně do 15 dnů požádá u obce s rozšířenou působností nebo kterékoliv městské části Hl. m. Prahy o vydání nového občanského průkazu. Správní poplatek je u osob starších 15 let 50 Kč. Pro vydání nového občasnkého průkazu je standardní lhůta 30 dnů. Pro změnu je potřeba pouze platný doklad totožnosti ( OP nebo pas). Výpis z katastru nemovitostí není nutný. V případě, že přihlašovaná osoba není vlastníkem nemovitosti, je nezbytný souhlas vlastníka nemovitosti. Ten je udělen buď osobně, při změně pobytu, nebo na základě souhlasu s ověřeným podpisem. Přihlásit lze i na základě platné nájemní smlouvy.
 • Po změně trvalého pobytu není potřeba měnit řidičský průkaz ani cestovní pas.
 • Obecní úřad v Květnici je Vám k dispozici vždy v pondělí od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 19 hodin. Mimo tyto úřední hodiny je možné se dohodnout na individuálním termínu.

ZPĚT NA AKTUALITY