Aktuality


Zveřejněno 13. 1. 2023

Informace z veřejného zasedání zastupiteltva

Vážení a milí sousedé, obyvatelé Květnice,
i dnes Vám přináším stručný přehled toho podstatného ze středečního zasedání zastupitelstva. Kompletní zápis bude na úřední desce zveřejněn příští týden.

 
 • Tím hlavním a nejdůležitějším tématem byl developerský projekt společnosti Alcala v centru obce. Jak víte z našich stránek, developer svůj záměr na základě podnětů, námitek a přání obce opakovaně upravil. Vyhověl téměř všem našim požadavkům, a to i nad rámec platného územního plánu a výsledků referenda. Aby mohl pokračovat v přípravě podkladů a dokumentace pro zahájení řízení o schválení a vydání regulačního plánu, požádal o projednání svého záměru v zastupitelstvu a vyslovení souhlasu s tímto konceptem, jako jasného a pádného signálu pro investory, že realizace projektu je záměrem obce. Bez tohoto vyjádření zastupitelstva hrozilo ukončení tohoto projektu a odchod developera z této lokality.
 • Bohužel jsme v tomto bodu nehlasovali jednomyslně, když kolegové z opozice vyjádřili názor, že je třeba vyčkat na vyhodnocení objednaných odborných posudků, které mají za úkol posoudit soulad studie s Územním plánem. Tento postoj respektujeme, avšak riziko, které spatřujeme v případném avizovaném ukončení činnosti tohoto investora spatřujeme jako příliš podstatné.
 • Nedávné referendum nás zavázalo k tomu, abychom zabránili
  • demolici vily,
  • plochým střechám a
  • třem nadzemním podlažím.
 • Mezi další benefity tohoto projektu patří také následující ústupky investora:
  • Snížení počtu bytových jednotek na 95 (z původních 176)
  • Minimální plochy pozemků pro RD (450 m2)
  • Dvě parkovací místa na bytovou jednotku a většina z nich pod zemí
  • Rozsáhlý pás zeleně podél rybníka (18m)
  • Narovnání ulice Na Ladech, atd.)
  • Velkoryse pojatý veřejný prostor vč. náměstí
 • Tento souhlas v žádném případě nepředstavuje finální souhlas obce s tímto projektem. Po velmi dlouhé a chvílemi i bouřlivé diskusi bylo přijato usnesení, kterým zastupitelstvo bere na vědomí předloženou studii a v rozsahu své odbornosti souhlasí s navrženým konceptem za podmínky, že jejich návrh bude v bezvýhradném souladu s územním plánem.
 • Jak uvádím výše, tento soulad budou kromě pořizovatele regulačního pláni posuzovat i dva nezávislí odborníci. Výsledky těchto posouzení budou poskytnuty investorovi k dalšímu jednání, ale především pořizovateli ÚP, který je oprávněnou osobou k posouzení souladu s ÚP. Zároveň zastupitelstvo ocenilo vstřícnost ze strany investora, jeho ústupky a vyjádřilo připravenost s developerem dále jednat s cílem zdárného dokončení projektu. O dalším vývoji Vás budeme i nadále informovat.
 • Zastupitelstvo dále schválilo jednací řády výborů jako svých poradních orgánů a s ohledem na to bude aktualizovat i jednací řád zastupitelstva.
 • V dalších bodech jsme mimo jiné schválili jsme finanční dar spolku Sosák, který i letos v obci organizuje tradiční Masopust a odsouhlasili jsme vyhlášení výběrového řízení na pozici obecního architekta.
 
Lenka Houžvičková, starostka

ZPĚT NA AKTUALITY