Aktuality


Zveřejněno 10. 11. 2020

Dendrologická studie

Okolí Mlýnského rybníka

V minulých dnech byla zpracována kompletní dendrologická studie posuzující 224 stromů v okolí Mlýnského rybníka. Z tohoto odborného posudku bohužel vyplývá, že část stromů je ve velmi špatném stavu a je nutné přistoupit k jejich pokácení. Jedná se o cca 30 stromů. U dalších stromů je navržen zdravotní řez. Závěry tohoto posouzení budou konzultovány s odborem ŽP Brandýs nad Labem, který je oprávněn vydat povolení k zásahu do významného krajinného prvku.

Z důvodu rizik spojených s kácením předpokládáme  realizaci  pravděpodobně v únoru až březnu 2021.Celá akce bude hrazena z rozpočtu obce. Novou výsadbu a zdravotní prořezy stromů bychom rádi, spolu s dalšími revitalizačními pracemi, realizovali z připravovaných dotačních titulů, neboť se jedná o finančně náročnou akci. O jednotlivých krocích Vás budeme průběžně informovat. Zároveň necháme posoudit další dřeviny rostoucí na obecních pozemcích. V další etapě to bude okolí Návesního rybníka a rozcestí.

Důrazně Vás žádáme, abyste dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v parku Proutnice a na Květinové louce, a zvláště za větru se nezdržovali pod stromy. Děkujeme.

Kompletní dendrologický posudek včetně obrazových příloh je k nahlédnutí na obecním úřadě.

ZPĚT NA AKTUALITY