Aktuality

17. prosince 2021

Odpady v roce 2022

Změny v odpadovém hospodářství od roku 2022

Změny v odpadovém hospodářství od roku 2022   

  • Od ledna 2022 vstupují v účinnost nové legislativní změny. Zároveň dochází kromě růstu provozních a mzdových nákladů svozu odpadu i ke zvýšení ceny skládkovacího poplatku, a také ke snížení hranice produkce komunálního odpadu na osobu. Při překročení této hranice je doúčtována penalizace v podobě vyššího skládkovacího poplatku. A vzhledem k tomu, že se počítá kompletní produkce odpadu v obci a přepočítává se pouze na osoby s trvalým pobytem, dostáváme se opět k problematice osob bez přihlášení k trvalému pobytu.   
  • Na základě nové legislativy je zcela nově vypočítávána cena za svoz komunálního odpadu. Dříve cena vycházela z ekonomické náročnosti svozu jednotlivých velikostí nádob a četnosti svozu. Nyní je stanovena jednotná cena za 1 litr rezervované kapacity sběrné nádoby. Tato cena byla pro rok 2022 stanovena v Květnici na 0,7 Kč za litr rezervované kapacity. Výše poplatku je tak dána jako násobek objemu kapacity sběrné nádoby (velikost popelnice), frekvence svozu (52 při každotýdenním, 26 při svozu 1x za 14 dnů) a této jednotkové ceny.   
  • V rámci tohoto poplatku obec zajišťuje také bezplatnou likvidaci bioodpadu, a to prostřednictvím Sběrného dvora v Úvalech, se kterým máme uzavřenou smlouvu, a kde mohou občané zdarma tento odpad odkládat. Zároveň se zastupitelstvo rozhodlo, že 2x ročně, vždy na jaře a na podzim, budou přistaveny velkokapacitní kontejnery, kam bude možné tento odpad odložit, podobně jako je tomu u svozu velkoobjemového odpadu. Zároveň jsme se snažili zajistit i možnost zachování svozu bioodpadu ve stávající podobě. Ti majitelé nemovitostí, kteří budou mít i nadále zájem o nadstandardní službu svozu bioodpadu přímo od svých nemovitostí budou mít možnost uzavřít s obcí příkazní smlouvu o zprostředkování svozu tohoto odpadu. Je to mírně komplikované, ale jsme opravdu moc rádi, že se nám ve spolupráci se svozovou firmou podařilo najít způsob, jak i tuto službu nadále zachovat.   
  • Poplatky na rok 2022 je možné hradit od 3. ledna a je potřeba uhradit do konce ledna 2022 a vyzvednout si na OÚ nový kupón. Od února již svozová firma nebude vyvážet nádoby bez nového kupónu. Vzhledem k současné epidemiologické situaci, a i s ohledem na výše poplatku prosíme, je-li to možné, hradit poplatek bankovním převodem na účet č. 24822201/0100, VS = číslo popisné, případně prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje (Platební portál pro Středočeský kraj (platby-sc.cz)). Bezhotovostní platby budou vyřizovány přednostně a mimo pokladnu. Budete pak na úřadě rychleji odbaveni a vyhnete se zbytečnému čekání.   
  • A kolik se tedy bude platit?

                           Při svozu každý týden                                při svozu 1x za 14 dnů

80 l                      2912,- Kč                                                      1456,- Kč

120 l                   4368,- Kč                                                      2184,- Kč

240 l                   8376,- Kč                                                      4468,- Kč

1100 l                 40040,- Kč                                                    20020,- Kč     

  • Cena svozu bioodpadu (příkazní smlouva)

120 l                                                1000,- Kč

240 l                                                1500,- Kč

  • Cílem všech těchto změn má být snaha o snižování množství produkovaného odpadu, tříděného i směsného a podpora třídění.   
  • Obec připravuje vybudování dalšího hnízda pro kontejnery na tříděný odpad. Zároveň si dovolujeme apelovat na důsledné snižování objemu odkládaného tříděného odpadu - sešlapování PET lahví, krabic a kratonů. Jen tak je možné zajistit efektivitu tohoto svozu a plné využívání kapacity těchto nádob. Svoz tříděného odpadu představuje pro obec, i pro nás obyvatele, značný finanční náklad a není tak možné stále přidávat další a další nádoby, které jsou poloprázdné, protože jsou v nich nesešlapané PET lahve nebo nerozřezané krabice a sváží se tedy vzduch.   
  • Zároveň Vás prosíme o dodržování pořádku na místech pro odkládání tříděného odpadu. Odložení jakéhokoliv odpadu mimo sběrné nádoby je považováno za přestupek a může být pokutováno. Techničtí pracovníci 3x týdně tato místa uklízí, odpad v kontejnerech sešlapují apod. Čas, který věnují této činnosti jim pak chybí při plnění jiných úkolů při údržbě obecních ploch a prostranství. Nikdo z nás nechce bydlet na skládce odpadu, nenuťme k tomu ani ty, kteří mají své nemovitosti v blízkosti kontejnerových hnízd.   
  • Děkujeme všem, kteří tato pravidla dodržují.