Aktuality


Zveřejněno 2. 6. 2022

Zase ty odpady

 Kam s ním? Tuto Nerudovskou otázku si všichni v souvislosti s odpady klademe často. Obecní systém odpadového hospodářství je popsán v OZV č. 1/2021 (https://1url.cz/Ir1vb). O tom, že třídit odpad je nezbytné, asi není potřeba dlouze diskutovat. Problematika je to ale široká, proto jsem připravila jakýsi souhrn odůvodnění, který snad pomůže se v ní zorientovat.

 • V obci máme v tuto chvíli 8 stanovišť pro třídění odpadu a snažíme se o vybudování devátého. Na těchto stanovištích můžete do kontejnerů odkládat papír, plast, sklo a nápojové kartony. Na vybraných stanovištích pak ještě kovové obaly, textil a jedné tuky a oleje. Pro svoz velkoobjemového odpadu jsou pravidelně přistavovány velkokapacitní kontejnery. Bioodpad je možné odkládat zdarma do sběrného dvora v Úvalech (Sběrné suroviny D. F.), stejně jako, elektroodpad a nebezpečný odpad. Bioodpad je možné také odkládat do velkokapacitních kontejnerů vždy na jaře a na podzim nebo. si na základě příkazní smlouvy zajistit svoz bioodpadu od domu (hnědé popelnice). Drobný elektroodpad je možné odkládat do popelnice na OÚ, větší pak na ČOV.
 • Plasty jsou vyváženy 3x týdně (v pondělí, středu a pátek), papír v pondělí a ve čtvrtek. Nápojové kartony, sklo a kovy jsou vyváženy 2x měsíčně, tuky a textil jednou měsíčně.
 • Před odložením odpadu je nezbytné redukovat jeho objem, krabice rozřezat, nebo alespoň sešlapat, stejně tak PET lahve, či jiné duty obaly. Tímto krokem pomáháte k optimálnímu využití kapacity kontejnerů a tím k nemalým finančním úsporám.
 • Na odložení odpadu mimo sběrné nádoby je pohlíženo jako na zakládání černé skládky. Tento přestupek je monitorován fotopastmi a následně řešen v rámci přestupkové komise nebo s Městkou policií. Toto chování je a bude pokutováno.
 • Techničtí pracovníci obce 3x v týdnu objíždějí tato stanoviště, provádí zde úklid, dotřiďování odpadu, a hlavně minimalizaci jeho objemu. Je s podivem, co vše kolem kontejnerů nacházejí. Ostatně přesvědčte se sami na přiložených fotografiích. A to jsem záměrně nevybrala ty nejhorší.
 • Tato činnost jim zabírá velké množství času, který pak nemohou využít k plnění jiných úkolů při zajišťování čistoty v obci, údržbě zeleně apod.
 • Pokud není úklid proveden před příjezdem svozové firmy, tak volně odložený odpad odveze, ale obci naúčtuje nejen poplatek za tento odpad navíc, ale také za provedený úklid. Tyto částky se pohybují v řádu jednotek tisíc za každé takové stanoviště.
 • Nevyužívání plné kapacity sběrných nádob a zbytečné poplatky navíc pak ovlivňují celkové náklady na provoz obecního systému odpadového hospodářství a promítají se do ceny svozu komunálního odpadu, který všichni musíme hradit. A nejedná se o ojedinělé situace ani zanedbání povinností technických pracovníků, kteří stanoviště uklidí a nafotí. Ale během např. hodiny do příjezdu svozové firmy, je zde opět nepořádek a volně odložený odpad.
 • Celkové náklady na provoz tohoto systému představují více než 2,5 mil. Kč. Z toho cca 1 mil. Kč jsou náklady na separovaný odpad. Příspěvek od Ekokomu, tyto náklady pokrývá jen asi z jedné třetiny. Na provoz sběrného dvora připíváme cca 120 tisíci Kč. ročně.
 • Již nyní máme avizované zvýšení ceny za svoz a likvidaci odpadu od ledna 2023 o min. 10 %. Skutečnost ale může být vzhledem ke stále rostoucím cenám energií, pohonných hmot i poplatků za skládkování výrazně horší.
 • Česká republika i Evropská Unie změnou legislativy neustále zvyšuje a v budoucnu ještě více zvýší tlak na minimalizaci celkového množství produkovaného odpadu a jeho důsledné třídění a recyklaci. Poplatek za likvidaci odpadu tak bude stále významnější položkou v rodinném rozpočtu.
 • Jak z toho alespoň částečně ven? Snažit se snižovat množství produkovaného odpadu. Odpad třídit a věci, které ještě mohou někomu posloužit nebo se mohou stát zdrojem surovin předávat k recyklaci. K tomuto účelu slouží sběrné dvory, RE-USE centra a podobná zařízení. Zároveň velmi důsledně minimalizovat objem svého odpadu, aby se tzv. nevozil vzduch. Odpad odkládat jen na vyhrazená místa a do sběrných nádob. Dodržováním těchto jednoduchých pravidel přispějete nejen k zamezení skokového nárůstu výše poplatku za svoz komunálního odpadu, ale zároveň ke zvýšení čistoty v obci a zkvalitňování životního prostředí. 
 • Velice Vám jménem celého zastupitelstva i technických pracovníků děkuji. Lenka Houžvičková místostarostka obce. 

ZPĚT NA AKTUALITY