Projekty obce


Nové centrum obce

20. 6. 2022

 • Níže v dokumentech byla doplněna reakce autorů petice na vyjádření obce.
 • Obec se v této souvislosti důrazně ohrazuje vůči tvrzením, že aktuálně projednávaná Změna č. 4 ÚP je účelová a vychází vstříc požadavkům developera. Je to právě Změna č. 4, která vnáší do našeho ÚP regulační prvky, kdy mimo jiné striktně definuje minimální výměru pozemků, zakazuje výstavbu řadových rodinných domů, zpřísňuje podmínky vybudování parkovacích míst a na omezuje ploché střechy na většině území obce (vyjma ploch SK u budov s občanskou vybaveností). V současné době žádná z těchto regulací v ÚP není! Žádným způsobem tato změna nemění výšku budov ani povolenou podlažnost, ty jsou dány již původním ÚP z roku 2017 a byly shodné i v Územní studii z roku 2012, která ÚP nahrazovala v době jeho pořizování.
 • Prohlášením areálu za kulturní dědictví venkova nemá žádnou právní relevanci, nezakládá žádnou formu památkové ochrany a žádným způsobem neovlivňuje platnost demoličního výměru z roku 2009, který je platný a dle současné legislativy proti vůli vlastníka nezměnitelný.
 • Předložené právní stanovisko skutečně předložil vlastník areálu. A obec si objednala u dvou renomovaných právních kanceláří oponentní posudky. Do jejich dodání (předpokládáme cca v polovině července) musíme s povinností péče řádného hospodáře a s maximální opatrností a zodpovědností toto stanovisko brát na zřetel a uvažovat o něm jako o správném. O to více, že ke stejnému závěru dospěl i tým autora územního plánu.
 • Znovu si dovolujeme zopakovat, že velmi vítáme a vážíme si jakékoliv občanské iniciativy a zájmu o další udržitelný rozvoj obce. My všichni zastupitelé zde v obci žijeme a chceme žít nadále. Je proto i naším primárním zájmem usilovat o to, aby zde vznikali kvalitní projekty, které přispějí ke zvyšování kvality života v obci a zároveň zajistí ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, jak vyžaduje stavební zákon. 

8.6.2022

Vážení občané, 
jak jsme již informovali v minulosti (viz níže), v tuto chvíli probíhají jednání se zástupci developera, avšak zatím není známa žádná oficiální, finalizovaná a zveřejnitelná verze takových dokumentů. Obec se rovněž zatím k ničemu oficiálně nezavázala a celý proces schvalování regulačního plánu za účasti veřejnosti tepve proběhne. Věřte, že vyjednávání vedeme zásadně v celkovém zájmu obce a pro její budoucí kvalitní urbanistický rozvoj, avšak výhradně v souladu s právními předpisy a územním plánem. Přesto jsme již nyní získali petici "za zachování hodnotných budov Lichtenštejnského dvora v Květnici". 
Petice obsahuje mnoho sporných informací, na které musíme reagovat, aby se každý před případným podpisem mohl objektivně rozhodnout. 

Budeme rádi, když vyjádříte svůj názor v neformálním hlasování na našich Facebookových stránkách: https://1url.cz/SrJUb

Vaše zastupitelstvo.


30.3.2022

Na úřední desce byl zveřejněn zápis z veřejného zasedání ze dne 23. 3. 2022 https://1url.cz/CKm1A

 • Obec Květnice již nějakou dobu jedná se zástupci nového majitele pozemků pod bývalým statkem v centru obce společností Alcala Partners s.r.o. (dále jen „Alcala“) s cílem je dosažení takového stavu návrhu, který by bylo možné představit veřejnosti, a to v každém případě ještě předtím, než by vůbec došlo k zahájení procesu projednávání regulačního plánu. Následně i samotný proces projednávání má několik stupňů vč. Veřejného projednání.
 • V tuto chvíli ale není veřejné projednání na pořadu dne, protože doposud předložené dokumenty nejsou ani v souladu s územní plánem, a tedy by jejich zveřejnění přineslo více rozporuplných reakcí, než konstruktivního jednání.
 • S Alcalou se snažíme jednat věcně, ale v maximální míře ku prospěchu obce a samozřejmě nutně v mantinelech daných územním plánem.
 • Neznámých je v tuto chvíli opravdu hodně.
 • Současně také připravujeme po vzoru Úval nebo Brandýsa „Zásady pro výstavbu“, které budou jasně vymezovat práva a povinnosti obou stran a budou rovněž jasně a konkrétně definovat náklady vzniklé plánovanou výstavbou obci, které obec bude spravedlivě po stavebnících vyžadovat, a to bez rozdílu.
 • S Alcalou jsme se dohodli, že s ohledem na výše uvedené, zatím nebudeme dílčí dokumentaci uveřejňovat, myslíme si ale, že alespoň jeden koncepční obrázek by nemusel znamenat narušení této dohody. Obrázek u tohoto příspěvku tedy zobrazuje ideu uspořádání celé lokality. Je z ní patrné, že je zachována půdorysná stopa bývalého statku, dále lokalitou prochází pěší okruhový koridor, který má navozovat myšlenku srdce obce a v centru celého prostoru je náměstí s budovou využitelnou pro potřeby obce.
 • Jakmile to bude jenom trochu možné, uspořádáme avizované setkání s občany, kde bude přítomen i zástupce developera a celý projekt společně představíme a budeme o něm dále jednat. 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.