Kontrolní výbor


Dle jednacího řádu obce Květnice provádí kontrolní výbor kontrolu plnění usnesení zastupitelstva. Písemnou výstupní zprávu o své činnosti podává kontrolní výbor pravidelně zastupitelstvu na každém jeho zasedání. Dále provádí kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.