Poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Oprava mostu 01215-2 přes Výmolu v Květnici

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 6. 2. 2024
 • Datum poskytnutí informace: 16. 2. 2024
 • Číslo jednací: 221/2024
 • Žadatel: K.H.
 • Způsob předání poskytnuté informace: DS

 

1. Žádost o poskytnutí veškeré dokumentace a komunikace ve věci opravy mostu 01215-2 v křížení ulic K Dobročovicům a Ke Tvrzi, a to za posledních 5 měsíců.

2. Žádost o poskytnutí veškeré dokumentace a komunikace mezi obcí a obcí a Pragoprojekt a. s., a to za posledních 5 měsíců. 

 • Dle ustanovení § 2, odstavce 1) zákona 106/1999 Sb., mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Avšak vzhledem k tomu, že předmětný most je v majetku Středočeského kraje a správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a nachází se tedy zcela v jejich působnosti, nemá obec zákonnou povinnost dle výše uvedeného ustanovení zákona tyto informace sdělovat. 
 • Nicméně i přesto byly veškeré relevantní a dostupné informace poskytnuty emailem a na osobní schůzce.

 

3. Žádost o poskytnutí veškeré dokumentace a komunikace ve věci plánovaných úprav veřejného prostranství v okolí mostu č. 01215-2, včetně sdělení autora vizualizací, a to z posledních 5 měsíců. 

 •  Dle ustanovení § 2, písm. 4) zákona č. 1P6/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
 • Na základě smlouvy o poskytování služeb je zpracovávána projektová dokuemntace pro územní řízení.  V současné době probíhá řízení pro získání územního souhlasu.  Poskytnutá vizualizace představuje pouze jeden z možných pohledů na dotčené území. Jednalo se tudíž o pracovní ukázku možného využití, nikoliv o finální návrh. Finální podoba bude upřesněna až poté, co bude známo rozhodnutí majitele a správce mostu o jeho opravě. 

 

4. Proběhla nějaká komunikace mezi obcí a odborem památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a NPÚ ÚOP Střední Čechy v libovolné věci? Pokud ano, žádáte o poskytnutí kopií této komunikace, a to alespoň za posledních 5 kalendářních měsíců. 

 •  Od listopadu 2023 neproběhla žádná komunikace s Vámi jmenovanými institucemi. O starší komunikaci nám není nic známo, neboť v rámci předávní agendy obecního úřadu nám tato komunikace nebyla předána, v evidenci došlé a odeslané pošty není evidována a není uložena ve spisech vedených na OÚ. 

 

 

Projekt Nová Květnice - změna stavby před dokončením

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 29. 8. 2022
 • Datum poskytnutí informace: 5. 9. 2022
 • Číslo jednací: 897/2022
 • Žadatel: M. P.
 • Způsob předání poskytnuté informace: DS
 1. Byly poskytnuty kopie požadovaných dokumentů. Jednalo se o stanoviska obce k PD na plynovod, vodovod a 1 etapu projektu. A dále vyjádření k návrhu trasy podzemní sítě el. komunikací, k přeložee el. vedení v ulici Řepíková, vyjádření k PD na kabelové vedení, plynovod a komunikace a chodníky a souhlas s architektonickou studií.

Poskytnutí zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 11. 7. 2022
 • Datum poskytnutí informace: 5. 8. 2022
 • Číslo jednací: 816/2022
 • Žadatel: J. P.
 • Způsob předání poskytnuté informace: DS
 1. Obec nemá povinnost pořizovat a zveřejňovat zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva. Zvukový záznam byl pořizován z ryte technických důvodů obce za účelem usnadnění následné vorby zápisu z veřejného zasedání, který je po kontrole zveřejňován na úřední desce. Pořízený zvukový záznam není anonymizován a může obsahovat osobní pdaje, které je nutno v souladu s GDPR chránit. Nemožnost technicky chránit příslušné pdaje či obstarat souhlas eventuálně dotčených třetích osob brání v poskytnutí tohoto záznamu.

Developerský projekt spol. Alcala Partners s. r. o.

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 8. 6. 2022
 • Datum poskytnutí informace: 21. 6. 2022
 • Číslo jednací: 670/2022
 • Žadatel: P. P.
 • Způsob předání poskytnuté informace: DS
 1. Zápisy ze zschůzek vč. podkladových materiálů - z dosavadních jednání nebyly pořizovány oficiální zápisy, jednalo se pouze o  konzultace nápadů, záměrů a myšlenek developera, které jsou jeho výlučným vlastnictvím, na které se v této fízi vztahuje obchodní tajenství a bez jehož souhlasu neohou být zveřejněny či poskytnuty dalším osobám.
 2. Detailní vizualizace projektu - obec nemá k dispozici. Depeloper přislíbil její zveřejnění a představení veřejnosti.
 3. Parametry výstavby např. počet bytových jednotek, procento občanské vybavenosti, parkovací kapacity apod. - tyto paametry jsou dány platným ÚP.
 4. Aktuálně platné dohody, závazky a memoranda - nebyly uzavřeny žádné smmlouvy či jiné závazné dokumenty
 5. Aktuálně platná rozhodnutí zastupitelstva k danému projektu - nebylo přijato žádné usnesení k tomuto projektu.

Přestupkové řízení

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 6. 12. 2021
 • Datum poskytnutí informace: 15. 12. 2021
 • Číslo jednací: 1074/2021
 • Žadatel: advokátní kancelář
 • Způsob předání poskytnuté informace: DS
 1. Na základě jakých podkladů  a jakého spisového materiálu bylo přestupkové řízení odloženo - na základě předaného spisového materiálu Policie ČR.

Připojení kanalizace v lokalitě Nad Rybníkem - III

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 6. 12. 2021
 • Datum poskytnutí informace: 15. 12. 2021
 • Číslo jednací: 1073/2021
 • Žadatel: advokátní kancelář
 • Způsob předání poskytnuté informace: DS
 1. Proč obec nevymáhala závazek paní Rackové převést kanalizaci do vlastnictví obce - obec nezná důvody, proč tehdejší starosta v roce 2009 kanalizaci nepřevzal. Stav pravděpodobně souvisel s veřejným prohlášením Ing. Racka a dochovaným návrhem smlouvy, ze které vyplývá závazek developera uhradit obci příspěvek. V následujících letech tehdejší vedení obce vyvíjelo snahu o nepřebírání splašových vod z této kanalizace.  To trvalo až do roku 2014, kdy bylo vydáno rozhodnutí MZ ČR, kterým byla stanovena povinnost odpadní vody z této kanalizace odebírat. Ze strany majitele kanalizace nebyl obci bezplatný převod kanalizace nikdy nabídnut. Převzetí kanalizace za úplatu obec v současné době odmítá. V případě, že majitelka kanalizaci obci bezplatně nabídne, obec je připtavena tuto kanalizaci předvzít.

Připojení na kanalizaci v soukromém vlastnictví

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 24. 11. 2021
 • Datum poskytnutí informace: 8. 12. 2021
 • Číslo jednací: 
 • Žadatel: Sonel s. r. o.
 • Způsob předání poskytnuté informace: datovou schránkou
 1. Poskystnutí smlouvy o připojení ke kanalizačnímu řádu mezi obcí Květnice a sokromými vlastníky části kanalizační soustavy - obec nedisponuje touto smlouvou, byť jeden ze spoluvlastníků tvrdí, že byla historicky uzavřena.

Zaměření polohopisu a výškopisu pozemku parc. č. 701 k. ú. Sibřina

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 20.10.2021
 • Datum poskytnutí informace: 1.11.2021
 • Číslo jednací: 926/2021
 • Žadatel: M. K.
 • Způsob předání poskytnuté informace: poštou
 1. Poskytnutí Technické zprávy o zaměření polohopisu a vškopisu na pozemku parc. č. 701 k. ú. Sibřina - poskytnuta technická zpráva zpracovaní Ing. Bendíkem ze dne 12. 1. 2021

Připojení kanalizace v lokalitě Nad Rybníkem - II

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 12. 10. 2021
 • Datum poskytnutí informace: 27. 10. 2021
 • Číslo jednací: 902/2021
 • Žadatel: advokátní kancelář
 • Způsob předání poskytnuté informace: DS
 1. Existuje závazek stanovující povinnost obce Květnice odkoupit kanalizaci v lokalitě Nad Rybníkem, pokud ano za jakých podmínek (cena, termín převodu vlastnikého práva atd) - závazek zavazující obec k odkupu kanalizace nebyl nikdy uzavřen. V Kanalizačním řádu - dodatek 6/2009 je pro invetora této lokality jasně uvedeno " Po kolaudaci bude kanalizační svěrač převeden do majetku obce Květnice a stane se součástí obecního kanalitačního systému." K naplnění tohoto kroku do současné doby nedošlo.
 2. Stav jakéhokoliv civilního řízení vedeného u Okresního soudu pro Prahu východ mezi investorem lokality Nad rybníkem jakožto žalobkyní a obcí Květnice, jakožto žalovanou - U Okresního soudu pro Prahu východ bylo vedeno řízení pod č. j. 5C639/2013-172, které bylo podle § 111 OŠŘ dne 10. 10. 2017 zastaveno.
 3. Poskytnutí pravomocného rozhodnutí ve věci řízení uvedeném v bodě II, pakliže existuje - viz odpověď bodu II.

 

Připojení kanalizace v lokalitě Nad Rybníkem

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 8. 9. 2021
 • Datum poskytnutí informace: 17 . 9. 2021
 • Číslo jednací: 770/2021
 • Žadatel: advokátní kancelář
 • Způsob předání poskytnuté informace: DS
 1. Z jakého důvodu prozatím nedošlo k připojení kanalizace v lokalitě Nad Rybníkem k obecní kanalizační soustavě? - tato kanalizace v soukromém vlastnictví je připojena k obecní kanalizační soustavě
 2. Předpokládaný termím připojení - viz bod. 1.
 3. Byla uzavřena smlouva o připojení a pokud ne z jakého důvodu? - Smlouva nebyla uzavřena. Rozhodnutím MZe ČR ze dne 20. 10. 2014 rozhodlo ministerstvo o úpravě povinností a práv obou stran (obce i vlastníka) a toto rozhodnutí smlouvu v plném rozsahu nahrazuje. Na základě tohoto dokumenu je vlastníkovi fakturováno stočné a vlastník tyto vystavené faktury hradí.

 

Pozemek parc. č. 701 k. ú. Sibřina

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 15. 9. 2021
 • Datum poskytnutí informace: 30 . 9. 2021
 • Číslo jednací: 813/2021
 • Žadatel: M. K.
 • Způsob předání poskytnuté informace: poštou
 1. Výsledek šetření a geodetického zaměření obecního pozemku (parc. č. 701 k. ú. Sibřina) - technická zpráva a zaměření polohopisu bylo zpracováno dne 12. 1. 2021
 2. Pokud nebylo provedeno, z jakého důvodu a na jaký termín je naplánováno - viz bod. 1.