Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Veřejné projednání návrhu Změny č.2 ÚP Květnice
 2. Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody
 3. VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2020
 4. Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
 5. Veřejná vyhláška - ÚP Sibřina
 6. Veřejná vyhláška - Výzva a usnesení ČEZ Distribuce
 7. Změna ceny vodného
 8. Dražební vyhláška
 9. 3. aktualizace ZÚR a Vyhodnocení vlivů ZÚR na ÚR
 10. Oznámení o společním jednní vlny 09 změn ÚP Praha
 11. ÚP Praha - společné jednání o návrzích změn vlny 10
 12. ÚP Praha - zahájení žízení - vlana Z3104/10
 13. Opatření obecné povahy - zalesňování
 14. Změna ÚP Praha - vlna 18
 15. VV - uzavírka silnice - Květnický Ušák
 16. Změna ÚP Prahy - vlna 03_zahájení řízení
 17. Změna ÚP Prahy - vlna 05 - zahájení řízení
 18. Uzavírka silnice Sluštice - Zlatá - změna termínu
 19. OOP - nedostatek vody
 20. Bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje
 21. Uzavírka silnice Zlatá - Sluštice
 22. Změna ÚP Praha Z 2812/00 a Z 2822/00 - zahájení řízení
 23. VV - Změna návrhu OOP - nedostatek vody
 24. Kalkulace ceny vodného za rok 2018
 25. OOP - změna dopravního značení - přivaděč vody na ČOV
 26. Porovnání položek ceny stočného za rok 2018
 27. VV - Hromadný předpis daně
 28. OOP - kůrovec
 29. OOP - Omezení užívání pitné vody
 30. VV_Změna ÚP Praha - spol. projednání_vlna
 31. VV - společné rozhodnutí - Lávka
 32. zahájení spol. řízení - lávka Proutnice
 33. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny
 34. VV- návrh zadání vlny změn 06 ÚP Praha
 35. VV - projednání návrhu vlny změn 16 ÚP Praha
 36. VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP Praha
 37. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice
 38. Vyrozumění o doručení písemnosti
 39. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny ORP Brandýs
 40. Oznámení o zahájení řízení - celoměstky významná změna ÚP Praha Z2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
 41. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 42. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 43. Změna ceny vodného
 44. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 45. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 46. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 47. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 48. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 49. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 50. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 51. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 52. zrušení zákazu vstupu do lesa
 53. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 54. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 55. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 56. Zákaz vstupu do lesa
 57. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 58. Nabídka pozemků k pronájmu
 59. Metropolitní plán - společné jednání
 60. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 61. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 62. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 63. Porovnání položek ceny stočného
 64. Porovnání položek vodného
 65. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 66. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 67. Oznámení o změně nočního klidu
 68. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 69. VV - daň z nemovitých věcí
 70. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 71. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 72. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 73. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 74. ÚP - Praha - společné jednání
 75. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 76. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 77. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 78. VV - změna ÚP Prahy
 79. Zastavení řízení - přeložka I/12
 80. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 81. Změna ceny vodného
 82. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 83. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 84. Oznámení o zamýšleném převodu
 85. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 86. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 87. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 88. Neznání vlastníci v KN
 89. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 90. OOP - studna
 91. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 92. Návrh opatření OOP
 93. VV - ÚR - studna
 94. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 95. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 96. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 97. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 98. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 99. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 100. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 101. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 102. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 103. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 104. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 105. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 106. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 107. OOP - Omezené užívání vody
 108. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 109. VV - zahájení stavebního řízení
 110. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 111. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 112. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 113. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 114. Úprava navýšení ceny vodného
 115. Změna ceny vodného
 116. VV - celoměstsky významné změny
 117. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 118. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 119. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 120. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 121. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 122. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 123. VV-OOP-uzavírka
 124. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 125. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 126. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 127. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 128. VV - opakované projednání ÚP
 129. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 130. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 131. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 132. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 133. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 134. Pasport komunikací
 135. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 136. VV - návrh dopravního značení
 137. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 138. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 139. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 140. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 141. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 142. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 143. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 144. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 145. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 146. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 147. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 148. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 149. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 150. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 151. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 152. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 153. Pozemkové úpravy Květnice
 154. Projednání zásad územního rozvojeZpět