Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. zahájení spol. řízení - lávka Proutnice
 2. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny
 3. VV- návrh zadání vlny změn 06 ÚP Praha
 4. VV - projednání návrhu vlny změn 16 ÚP Praha
 5. VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP Praha
 6. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice
 7. Vyrozumění o doručení písemnosti
 8. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny ORP Brandýs
 9. Oznámení o zahájení řízení - celoměstky významná změna ÚP Praha Z2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
 10. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 11. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 12. Změna ceny vodného
 13. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 14. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 15. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 16. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 17. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 18. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 19. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 20. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 21. zrušení zákazu vstupu do lesa
 22. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 23. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 24. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 25. Zákaz vstupu do lesa
 26. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 27. Nabídka pozemků k pronájmu
 28. Metropolitní plán - společné jednání
 29. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 30. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 31. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 32. Porovnání položek ceny stočného
 33. Porovnání položek vodného
 34. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 35. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 36. Oznámení o změně nočního klidu
 37. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 38. VV - daň z nemovitých věcí
 39. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 40. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 41. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 42. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 43. ÚP - Praha - společné jednání
 44. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 45. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 46. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 47. VV - změna ÚP Prahy
 48. Zastavení řízení - přeložka I/12
 49. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 50. Změna ceny vodného
 51. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 52. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 53. Oznámení o zamýšleném převodu
 54. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 55. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 56. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 57. Neznání vlastníci v KN
 58. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 59. OOP - studna
 60. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 61. Návrh opatření OOP
 62. VV - ÚR - studna
 63. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 64. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 65. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 66. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 67. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 68. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 69. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 70. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 71. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 72. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 73. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 74. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 75. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 76. OOP - Omezené užívání vody
 77. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 78. VV - zahájení stavebního řízení
 79. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 80. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 81. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 82. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 83. Úprava navýšení ceny vodného
 84. Změna ceny vodného
 85. VV - celoměstsky významné změny
 86. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 87. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 88. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 89. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 90. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 91. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 92. VV-OOP-uzavírka
 93. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 94. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 95. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 96. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 97. VV - opakované projednání ÚP
 98. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 99. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 100. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 101. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 102. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 103. Pasport komunikací
 104. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 105. VV - návrh dopravního značení
 106. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 107. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 108. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 109. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 110. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 111. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 112. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 113. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 114. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 115. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 116. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 117. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 118. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 119. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 120. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 121. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 122. Pozemkové úpravy Květnice
 123. Projednání zásad územního rozvojeZpět