Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Změna ÚP Prahy - vlna 03_zahájení řízení
 2. Změna ÚP Prahy - vlna 05 - zahájení řízení
 3. Uzavírka silnice Sluštice - Zlatá - změna termínu
 4. OOP - nedostatek vody
 5. Bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje
 6. Uzavírka silnice Zlatá - Sluštice
 7. Změna ÚP Praha Z 2812/00 a Z 2822/00 - zahájení řízení
 8. VV - Změna návrhu OOP - nedostatek vody
 9. Kalkulace ceny vodného za rok 2018
 10. OOP - změna dopravního značení - přivaděč vody na ČOV
 11. Porovnání položek ceny stočného za rok 2018
 12. VV - Hromadný předpis daně
 13. OOP - kůrovec
 14. OOP - Omezení užívání pitné vody
 15. VV_Změna ÚP Praha - spol. projednání_vlna
 16. VV - společné rozhodnutí - Lávka
 17. zahájení spol. řízení - lávka Proutnice
 18. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny
 19. VV- návrh zadání vlny změn 06 ÚP Praha
 20. VV - projednání návrhu vlny změn 16 ÚP Praha
 21. VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP Praha
 22. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice
 23. Vyrozumění o doručení písemnosti
 24. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny ORP Brandýs
 25. Oznámení o zahájení řízení - celoměstky významná změna ÚP Praha Z2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
 26. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 27. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 28. Změna ceny vodného
 29. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 30. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 31. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 32. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 33. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 34. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 35. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 36. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 37. zrušení zákazu vstupu do lesa
 38. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 39. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 40. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 41. Zákaz vstupu do lesa
 42. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 43. Nabídka pozemků k pronájmu
 44. Metropolitní plán - společné jednání
 45. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 46. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 47. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 48. Porovnání položek ceny stočného
 49. Porovnání položek vodného
 50. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 51. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 52. Oznámení o změně nočního klidu
 53. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 54. VV - daň z nemovitých věcí
 55. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 56. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 57. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 58. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 59. ÚP - Praha - společné jednání
 60. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 61. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 62. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 63. VV - změna ÚP Prahy
 64. Zastavení řízení - přeložka I/12
 65. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 66. Změna ceny vodného
 67. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 68. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 69. Oznámení o zamýšleném převodu
 70. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 71. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 72. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 73. Neznání vlastníci v KN
 74. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 75. OOP - studna
 76. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 77. Návrh opatření OOP
 78. VV - ÚR - studna
 79. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 80. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 81. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 82. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 83. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 84. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 85. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 86. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 87. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 88. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 89. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 90. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 91. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 92. OOP - Omezené užívání vody
 93. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 94. VV - zahájení stavebního řízení
 95. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 96. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 97. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 98. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 99. Úprava navýšení ceny vodného
 100. Změna ceny vodného
 101. VV - celoměstsky významné změny
 102. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 103. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 104. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 105. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 106. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 107. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 108. VV-OOP-uzavírka
 109. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 110. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 111. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 112. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 113. VV - opakované projednání ÚP
 114. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 115. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 116. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 117. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 118. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 119. Pasport komunikací
 120. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 121. VV - návrh dopravního značení
 122. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 123. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 124. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 125. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 126. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 127. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 128. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 129. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 130. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 131. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 132. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 133. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 134. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 135. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 136. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 137. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 138. Pozemkové úpravy Květnice
 139. Projednání zásad územního rozvojeZpět