Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 2. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 3. Změna ceny vodného
 4. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 5. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 6. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 7. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 8. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 9. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 10. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 11. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 12. zrušení zákazu vstupu do lesa
 13. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 14. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 15. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 16. Zákaz vstupu do lesa
 17. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 18. Nabídka pozemků k pronájmu
 19. Metropolitní plán - společné jednání
 20. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 21. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 22. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 23. Porovnání položek ceny stočného
 24. Porovnání položek vodného
 25. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 26. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 27. Oznámení o změně nočního klidu
 28. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 29. VV - daň z nemovitých věcí
 30. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 31. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 32. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 33. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 34. ÚP - Praha - společné jednání
 35. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 36. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 37. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 38. VV - změna ÚP Prahy
 39. Zastavení řízení - přeložka I/12
 40. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 41. Změna ceny vodného
 42. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 43. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 44. Oznámení o zamýšleném převodu
 45. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 46. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 47. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 48. Neznání vlastníci v KN
 49. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 50. OOP - studna
 51. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 52. Návrh opatření OOP
 53. VV - ÚR - studna
 54. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 55. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 56. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 57. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 58. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 59. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 60. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 61. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 62. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 63. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 64. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 65. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 66. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 67. OOP - Omezené užívání vody
 68. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 69. VV - zahájení stavebního řízení
 70. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 71. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 72. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 73. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 74. Úprava navýšení ceny vodného
 75. Změna ceny vodného
 76. VV - celoměstsky významné změny
 77. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 78. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 79. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 80. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 81. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 82. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 83. VV-OOP-uzavírka
 84. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 85. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 86. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 87. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 88. VV - opakované projednání ÚP
 89. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 90. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 91. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 92. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 93. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 94. Pasport komunikací
 95. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 96. VV - návrh dopravního značení
 97. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 98. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 99. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 100. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 101. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 102. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 103. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 104. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 105. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 106. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 107. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 108. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 109. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 110. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 111. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 112. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 113. Pozemkové úpravy Květnice
 114. Projednání zásad územního rozvojeZpět