Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Změna ÚP Praha Z 2812/00 a Z 2822/00 - zahájení řízení
 2. VV - Změna návrhu OOP - nedostatek vody
 3. Kalkulace ceny vodného za rok 2018
 4. OOP - změna dopravního značení - přivaděč vody na ČOV
 5. Porovnání položek ceny stočného za rok 2018
 6. VV - Hromadný předpis daně
 7. OOP - kůrovec
 8. OOP - Omezení užívání pitné vody
 9. VV_Změna ÚP Praha - spol. projednání_vlna
 10. VV - společné rozhodnutí - Lávka
 11. zahájení spol. řízení - lávka Proutnice
 12. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny
 13. VV- návrh zadání vlny změn 06 ÚP Praha
 14. VV - projednání návrhu vlny změn 16 ÚP Praha
 15. VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP Praha
 16. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice
 17. Vyrozumění o doručení písemnosti
 18. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny ORP Brandýs
 19. Oznámení o zahájení řízení - celoměstky významná změna ÚP Praha Z2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
 20. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 21. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 22. Změna ceny vodného
 23. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 24. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 25. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 26. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 27. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 28. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 29. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 30. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 31. zrušení zákazu vstupu do lesa
 32. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 33. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 34. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 35. Zákaz vstupu do lesa
 36. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 37. Nabídka pozemků k pronájmu
 38. Metropolitní plán - společné jednání
 39. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 40. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 41. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 42. Porovnání položek ceny stočného
 43. Porovnání položek vodného
 44. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 45. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 46. Oznámení o změně nočního klidu
 47. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 48. VV - daň z nemovitých věcí
 49. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 50. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 51. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 52. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 53. ÚP - Praha - společné jednání
 54. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 55. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 56. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 57. VV - změna ÚP Prahy
 58. Zastavení řízení - přeložka I/12
 59. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 60. Změna ceny vodného
 61. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 62. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 63. Oznámení o zamýšleném převodu
 64. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 65. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 66. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 67. Neznání vlastníci v KN
 68. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 69. OOP - studna
 70. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 71. Návrh opatření OOP
 72. VV - ÚR - studna
 73. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 74. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 75. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 76. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 77. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 78. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 79. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 80. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 81. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 82. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 83. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 84. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 85. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 86. OOP - Omezené užívání vody
 87. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 88. VV - zahájení stavebního řízení
 89. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 90. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 91. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 92. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 93. Úprava navýšení ceny vodného
 94. Změna ceny vodného
 95. VV - celoměstsky významné změny
 96. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 97. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 98. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 99. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 100. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 101. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 102. VV-OOP-uzavírka
 103. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 104. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 105. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 106. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 107. VV - opakované projednání ÚP
 108. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 109. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 110. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 111. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 112. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 113. Pasport komunikací
 114. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 115. VV - návrh dopravního značení
 116. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 117. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 118. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 119. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 120. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 121. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 122. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 123. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 124. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 125. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 126. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 127. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 128. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 129. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 130. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 131. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 132. Pozemkové úpravy Květnice
 133. Projednání zásad územního rozvojeZpět