Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. „Výstavba chodníku podél Mlýnského rybníka, Květnice“ - Společné povolení
 2. VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ proti vydanému Územnímu rozhodnutí -
 3. Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu
 4. Výstavba chodníku podél Mlýnského rybníka, Květnice
 5. OZV č. 2/2020 stanovující výši poplatku za svoz TKO
 6. VV - Rozhodnutí, územní rozhodnutí ČEZ Distribuce, a.s.
 7. VV - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Květnice III.
 8. Oznámení - Pokračování územního řízení a pozvání k opakovanému ústnímu jednání
 9. PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 10. Uzavírka silnice v době Květnického Ušáka
 11. VV - zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Květnice III
 12. VV - Podklady pro rozhodnutí - el. přípojka Bytové družstvo Květnice č.p. 4
 13. VV - uzavírky v Sibřině od 20. - 27. 7. 2020
 14. Veřejné projednání návrhu Změny č.2 ÚP Květnice
 15. Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody
 16. VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2020
 17. Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
 18. Veřejná vyhláška - ÚP Sibřina
 19. Veřejná vyhláška - Výzva a usnesení ČEZ Distribuce
 20. Změna ceny vodného
 21. Dražební vyhláška
 22. 3. aktualizace ZÚR a Vyhodnocení vlivů ZÚR na ÚR
 23. Oznámení o společním jednní vlny 09 změn ÚP Praha
 24. ÚP Praha - společné jednání o návrzích změn vlny 10
 25. ÚP Praha - zahájení žízení - vlana Z3104/10
 26. Opatření obecné povahy - zalesňování
 27. Změna ÚP Praha - vlna 18
 28. VV - uzavírka silnice - Květnický Ušák
 29. Změna ÚP Prahy - vlna 03_zahájení řízení
 30. Změna ÚP Prahy - vlna 05 - zahájení řízení
 31. Uzavírka silnice Sluštice - Zlatá - změna termínu
 32. OOP - nedostatek vody
 33. Bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje
 34. Uzavírka silnice Zlatá - Sluštice
 35. Změna ÚP Praha Z 2812/00 a Z 2822/00 - zahájení řízení
 36. VV - Změna návrhu OOP - nedostatek vody
 37. Kalkulace ceny vodného za rok 2018
 38. OOP - změna dopravního značení - přivaděč vody na ČOV
 39. Porovnání položek ceny stočného za rok 2018
 40. VV - Hromadný předpis daně
 41. OOP - kůrovec
 42. OOP - Omezení užívání pitné vody
 43. VV_Změna ÚP Praha - spol. projednání_vlna
 44. VV - společné rozhodnutí - Lávka
 45. zahájení spol. řízení - lávka Proutnice
 46. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny
 47. VV- návrh zadání vlny změn 06 ÚP Praha
 48. VV - projednání návrhu vlny změn 16 ÚP Praha
 49. VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP Praha
 50. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice
 51. Vyrozumění o doručení písemnosti
 52. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny ORP Brandýs
 53. Oznámení o zahájení řízení - celoměstky významná změna ÚP Praha Z2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
 54. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 55. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 56. Změna ceny vodného
 57. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 58. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 59. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 60. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 61. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 62. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 63. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 64. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 65. zrušení zákazu vstupu do lesa
 66. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 67. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 68. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 69. Zákaz vstupu do lesa
 70. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 71. Nabídka pozemků k pronájmu
 72. Metropolitní plán - společné jednání
 73. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 74. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 75. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 76. Porovnání položek ceny stočného
 77. Porovnání položek vodného
 78. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 79. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 80. Oznámení o změně nočního klidu
 81. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 82. VV - daň z nemovitých věcí
 83. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 84. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 85. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 86. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 87. ÚP - Praha - společné jednání
 88. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 89. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 90. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 91. VV - změna ÚP Prahy
 92. Zastavení řízení - přeložka I/12
 93. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 94. Změna ceny vodného
 95. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 96. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 97. Oznámení o zamýšleném převodu
 98. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 99. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 100. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 101. Neznání vlastníci v KN
 102. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 103. OOP - studna
 104. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 105. Návrh opatření OOP
 106. VV - ÚR - studna
 107. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 108. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 109. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 110. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 111. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 112. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 113. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 114. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 115. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 116. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 117. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 118. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 119. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 120. OOP - Omezené užívání vody
 121. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 122. VV - zahájení stavebního řízení
 123. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 124. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 125. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 126. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 127. Úprava navýšení ceny vodného
 128. Změna ceny vodného
 129. VV - celoměstsky významné změny
 130. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 131. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 132. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 133. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 134. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 135. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 136. VV-OOP-uzavírka
 137. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 138. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 139. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 140. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 141. VV - opakované projednání ÚP
 142. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 143. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 144. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 145. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 146. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 147. Pasport komunikací
 148. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 149. VV - návrh dopravního značení
 150. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 151. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 152. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 153. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 154. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 155. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 156. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 157. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 158. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 159. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 160. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 161. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 162. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 163. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 164. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 165. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 166. Pozemkové úpravy Květnice
 167. Projednání zásad územního rozvojeZpět