Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 2. VV - opakované projednání Změny č. 2 ÚP Květnice
 3. VV - Zahájení řízení bodová závada V Zelených
 4. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 5. „Výstavba chodníku podél Mlýnského rybníka, Květnice“ - Společné povolení
 6. VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ proti vydanému Územnímu rozhodnutí -
 7. Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu
 8. Výstavba chodníku podél Mlýnského rybníka, Květnice
 9. VV - Rozhodnutí, územní rozhodnutí ČEZ Distribuce, a.s.
 10. VV - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Květnice III.
 11. Oznámení - Pokračování územního řízení a pozvání k opakovanému ústnímu jednání
 12. PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 13. Uzavírka silnice v době Květnického Ušáka
 14. VV - zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Květnice III
 15. VV - Podklady pro rozhodnutí - el. přípojka Bytové družstvo Květnice č.p. 4
 16. VV - uzavírky v Sibřině od 20. - 27. 7. 2020
 17. Veřejné projednání návrhu Změny č.2 ÚP Květnice
 18. Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody
 19. VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2020
 20. Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
 21. Veřejná vyhláška - ÚP Sibřina
 22. Veřejná vyhláška - Výzva a usnesení ČEZ Distribuce
 23. Změna ceny vodného
 24. Dražební vyhláška
 25. 3. aktualizace ZÚR a Vyhodnocení vlivů ZÚR na ÚR
 26. Oznámení o společním jednní vlny 09 změn ÚP Praha
 27. ÚP Praha - společné jednání o návrzích změn vlny 10
 28. ÚP Praha - zahájení žízení - vlana Z3104/10
 29. Opatření obecné povahy - zalesňování
 30. Změna ÚP Praha - vlna 18
 31. VV - uzavírka silnice - Květnický Ušák
 32. Změna ÚP Prahy - vlna 03_zahájení řízení
 33. Změna ÚP Prahy - vlna 05 - zahájení řízení
 34. Uzavírka silnice Sluštice - Zlatá - změna termínu
 35. OOP - nedostatek vody
 36. Bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje
 37. Uzavírka silnice Zlatá - Sluštice
 38. Změna ÚP Praha Z 2812/00 a Z 2822/00 - zahájení řízení
 39. VV - Změna návrhu OOP - nedostatek vody
 40. Kalkulace ceny vodného za rok 2018
 41. OOP - změna dopravního značení - přivaděč vody na ČOV
 42. Porovnání položek ceny stočného za rok 2018
 43. VV - Hromadný předpis daně
 44. OOP - kůrovec
 45. OOP - Omezení užívání pitné vody
 46. VV_Změna ÚP Praha - spol. projednání_vlna
 47. VV - společné rozhodnutí - Lávka
 48. zahájení spol. řízení - lávka Proutnice
 49. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny
 50. VV- návrh zadání vlny změn 06 ÚP Praha
 51. VV - projednání návrhu vlny změn 16 ÚP Praha
 52. VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP Praha
 53. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice
 54. Vyrozumění o doručení písemnosti
 55. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny ORP Brandýs
 56. Oznámení o zahájení řízení - celoměstky významná změna ÚP Praha Z2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
 57. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 58. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 59. Změna ceny vodného
 60. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 61. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 62. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 63. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 64. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 65. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 66. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 67. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 68. zrušení zákazu vstupu do lesa
 69. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 70. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 71. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 72. Zákaz vstupu do lesa
 73. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 74. Nabídka pozemků k pronájmu
 75. Metropolitní plán - společné jednání
 76. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 77. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 78. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 79. Porovnání položek ceny stočného
 80. Porovnání položek vodného
 81. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 82. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 83. Oznámení o změně nočního klidu
 84. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 85. VV - daň z nemovitých věcí
 86. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 87. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 88. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 89. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 90. ÚP - Praha - společné jednání
 91. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 92. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 93. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 94. VV - změna ÚP Prahy
 95. Zastavení řízení - přeložka I/12
 96. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 97. Změna ceny vodného
 98. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 99. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 100. Oznámení o zamýšleném převodu
 101. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 102. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 103. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 104. Neznání vlastníci v KN
 105. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 106. OOP - studna
 107. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 108. Návrh opatření OOP
 109. VV - ÚR - studna
 110. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 111. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 112. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 113. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 114. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 115. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 116. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 117. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 118. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 119. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 120. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 121. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 122. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 123. OOP - Omezené užívání vody
 124. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 125. VV - zahájení stavebního řízení
 126. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 127. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 128. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 129. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 130. Úprava navýšení ceny vodného
 131. Změna ceny vodného
 132. VV - celoměstsky významné změny
 133. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 134. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 135. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 136. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 137. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 138. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 139. VV-OOP-uzavírka
 140. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 141. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 142. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 143. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 144. VV - opakované projednání ÚP
 145. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 146. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 147. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 148. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 149. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 150. Pasport komunikací
 151. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 152. VV - návrh dopravního značení
 153. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 154. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 155. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 156. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 157. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 158. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 159. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 160. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 161. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 162. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 163. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 164. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 165. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 166. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 167. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 168. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 169. Pozemkové úpravy Květnice
 170. Projednání zásad územního rozvojeZpět