Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Změna ceny vodného
 2. Dražební vyhláška
 3. 3. aktualizace ZÚR a Vyhodnocení vlivů ZÚR na ÚR
 4. Oznámení o společním jednní vlny 09 změn ÚP Praha
 5. ÚP Praha - společné jednání o návrzích změn vlny 10
 6. ÚP Praha - zahájení žízení - vlana Z3104/10
 7. Opatření obecné povahy - zalesňování
 8. Změna ÚP Praha - vlna 18
 9. VV - uzavírka silnice - Květnický Ušák
 10. Změna ÚP Prahy - vlna 03_zahájení řízení
 11. Změna ÚP Prahy - vlna 05 - zahájení řízení
 12. Uzavírka silnice Sluštice - Zlatá - změna termínu
 13. OOP - nedostatek vody
 14. Bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje
 15. Uzavírka silnice Zlatá - Sluštice
 16. Změna ÚP Praha Z 2812/00 a Z 2822/00 - zahájení řízení
 17. VV - Změna návrhu OOP - nedostatek vody
 18. Kalkulace ceny vodného za rok 2018
 19. OOP - změna dopravního značení - přivaděč vody na ČOV
 20. Porovnání položek ceny stočného za rok 2018
 21. VV - Hromadný předpis daně
 22. OOP - kůrovec
 23. OOP - Omezení užívání pitné vody
 24. VV_Změna ÚP Praha - spol. projednání_vlna
 25. VV - společné rozhodnutí - Lávka
 26. zahájení spol. řízení - lávka Proutnice
 27. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny
 28. VV- návrh zadání vlny změn 06 ÚP Praha
 29. VV - projednání návrhu vlny změn 16 ÚP Praha
 30. VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP Praha
 31. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice
 32. Vyrozumění o doručení písemnosti
 33. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny ORP Brandýs
 34. Oznámení o zahájení řízení - celoměstky významná změna ÚP Praha Z2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
 35. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 36. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 37. Změna ceny vodného
 38. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 39. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 40. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 41. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 42. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 43. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 44. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 45. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 46. zrušení zákazu vstupu do lesa
 47. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 48. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 49. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 50. Zákaz vstupu do lesa
 51. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 52. Nabídka pozemků k pronájmu
 53. Metropolitní plán - společné jednání
 54. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 55. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 56. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 57. Porovnání položek ceny stočného
 58. Porovnání položek vodného
 59. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 60. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 61. Oznámení o změně nočního klidu
 62. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 63. VV - daň z nemovitých věcí
 64. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 65. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 66. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 67. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 68. ÚP - Praha - společné jednání
 69. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 70. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 71. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 72. VV - změna ÚP Prahy
 73. Zastavení řízení - přeložka I/12
 74. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 75. Změna ceny vodného
 76. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 77. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 78. Oznámení o zamýšleném převodu
 79. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 80. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 81. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 82. Neznání vlastníci v KN
 83. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 84. OOP - studna
 85. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 86. Návrh opatření OOP
 87. VV - ÚR - studna
 88. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 89. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 90. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 91. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 92. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 93. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 94. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 95. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 96. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 97. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 98. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 99. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 100. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 101. OOP - Omezené užívání vody
 102. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 103. VV - zahájení stavebního řízení
 104. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 105. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 106. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 107. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 108. Úprava navýšení ceny vodného
 109. Změna ceny vodného
 110. VV - celoměstsky významné změny
 111. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 112. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 113. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 114. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 115. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 116. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 117. VV-OOP-uzavírka
 118. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 119. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 120. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 121. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 122. VV - opakované projednání ÚP
 123. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 124. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 125. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 126. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 127. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 128. Pasport komunikací
 129. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 130. VV - návrh dopravního značení
 131. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 132. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 133. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 134. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 135. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 136. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 137. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 138. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 139. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 140. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 141. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 142. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 143. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 144. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 145. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 146. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 147. Pozemkové úpravy Květnice
 148. Projednání zásad územního rozvojeZpět