Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. VV - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Květnice III.
 2. Oznámení - Pokračování územního řízení a pozvání k opakovanému ústnímu jednání
 3. PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 4. Uzavírka silnice v době Květnického Ušáka
 5. VV - zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Květnice III
 6. VV - Podklady pro rozhodnutí - el. přípojka Bytové družstvo Květnice č.p. 4
 7. VV - uzavírky v Sibřině od 20. - 27. 7. 2020
 8. Veřejné projednání návrhu Změny č.2 ÚP Květnice
 9. Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody
 10. VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2020
 11. Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
 12. Veřejná vyhláška - ÚP Sibřina
 13. Veřejná vyhláška - Výzva a usnesení ČEZ Distribuce
 14. Změna ceny vodného
 15. Dražební vyhláška
 16. 3. aktualizace ZÚR a Vyhodnocení vlivů ZÚR na ÚR
 17. Oznámení o společním jednní vlny 09 změn ÚP Praha
 18. ÚP Praha - společné jednání o návrzích změn vlny 10
 19. ÚP Praha - zahájení žízení - vlana Z3104/10
 20. Opatření obecné povahy - zalesňování
 21. Změna ÚP Praha - vlna 18
 22. VV - uzavírka silnice - Květnický Ušák
 23. Změna ÚP Prahy - vlna 03_zahájení řízení
 24. Změna ÚP Prahy - vlna 05 - zahájení řízení
 25. Uzavírka silnice Sluštice - Zlatá - změna termínu
 26. OOP - nedostatek vody
 27. Bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje
 28. Uzavírka silnice Zlatá - Sluštice
 29. Změna ÚP Praha Z 2812/00 a Z 2822/00 - zahájení řízení
 30. VV - Změna návrhu OOP - nedostatek vody
 31. Kalkulace ceny vodného za rok 2018
 32. OOP - změna dopravního značení - přivaděč vody na ČOV
 33. Porovnání položek ceny stočného za rok 2018
 34. VV - Hromadný předpis daně
 35. OOP - kůrovec
 36. OOP - Omezení užívání pitné vody
 37. VV_Změna ÚP Praha - spol. projednání_vlna
 38. VV - společné rozhodnutí - Lávka
 39. zahájení spol. řízení - lávka Proutnice
 40. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny
 41. VV- návrh zadání vlny změn 06 ÚP Praha
 42. VV - projednání návrhu vlny změn 16 ÚP Praha
 43. VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP Praha
 44. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice
 45. Vyrozumění o doručení písemnosti
 46. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny ORP Brandýs
 47. Oznámení o zahájení řízení - celoměstky významná změna ÚP Praha Z2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
 48. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 49. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 50. Změna ceny vodného
 51. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 52. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 53. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 54. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 55. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 56. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 57. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 58. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 59. zrušení zákazu vstupu do lesa
 60. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 61. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 62. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 63. Zákaz vstupu do lesa
 64. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 65. Nabídka pozemků k pronájmu
 66. Metropolitní plán - společné jednání
 67. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 68. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 69. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 70. Porovnání položek ceny stočného
 71. Porovnání položek vodného
 72. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 73. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 74. Oznámení o změně nočního klidu
 75. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 76. VV - daň z nemovitých věcí
 77. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 78. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 79. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 80. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 81. ÚP - Praha - společné jednání
 82. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 83. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 84. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 85. VV - změna ÚP Prahy
 86. Zastavení řízení - přeložka I/12
 87. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 88. Změna ceny vodného
 89. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 90. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 91. Oznámení o zamýšleném převodu
 92. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 93. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 94. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 95. Neznání vlastníci v KN
 96. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 97. OOP - studna
 98. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 99. Návrh opatření OOP
 100. VV - ÚR - studna
 101. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 102. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 103. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 104. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 105. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 106. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 107. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 108. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 109. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 110. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 111. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 112. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 113. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 114. OOP - Omezené užívání vody
 115. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 116. VV - zahájení stavebního řízení
 117. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 118. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 119. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 120. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 121. Úprava navýšení ceny vodného
 122. Změna ceny vodného
 123. VV - celoměstsky významné změny
 124. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 125. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 126. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 127. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 128. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 129. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 130. VV-OOP-uzavírka
 131. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 132. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 133. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 134. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 135. VV - opakované projednání ÚP
 136. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 137. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 138. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 139. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 140. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 141. Pasport komunikací
 142. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 143. VV - návrh dopravního značení
 144. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 145. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 146. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 147. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 148. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 149. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 150. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 151. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 152. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 153. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 154. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 155. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 156. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 157. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 158. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 159. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 160. Pozemkové úpravy Květnice
 161. Projednání zásad územního rozvojeZpět