Aktuality

23. ledna 2019

Přeložka silnice I/12 - dokumentace

Návrh dokumentace pro územní řízení

Obec obdržela návrh projektové dokumentace k připravované přeložce silnice I/12 Běchovice - Úvaly.

Dokumentace:

Průvodní zpráva

Souhrná technická správa

Situační výkresy

Výkresová část

Dokladová část

Průzkumy a rozbory

Seznam příloh

Obec připravuje své stanovisko do tohoto stupně řízení.