Projekty obce


Oprava Mlýnského rybníka

 


4.5.2022

 • Připravujeme opravu hráze rybníka, bezpečnostního přeliv a odbahnění.
 • Mlýnský rybník je dominanta centra obce Květnice, ale i on potřebuje údržbu.
 • Již v roce 2017 byl zpracován posudek technického stavu vodního díla a jeho bezpečnosti při povodních, který ve svých ve svých závěrech uvádí, že „v současné době Mlýnský rybník nevyhovuje požadavkům na zajištění požadované bezpečnosti proti přelití při povodních ve smyslu ČSN 75 2935. Nevyhovuje také stabilita vzdušního svahu hráze v prostoru bývalé MVE (havarijní stav). Byly zjištěny i některé vážné nedostatky v technickém stavu a funkčnosti bezpečnostního přelivu. Vodní dílo je provozuschopné jen se zvýšenými riziky možnosti vzniku škod na hrázi a pod hrází“.
 • Posudek uvádí nápravná opatření, ve kterých „doporučuje prověřit možnosti vybudování nehrazeného přelivu, který bude na lidském faktoru nezávislý. Jedna z možných variant je například kašnový přeliv s dostatečně dlouhou, hydraulicky vhodně tvarovanou, přelivnou hranou (délka cca 20 m), s navazujícím dostatečně kapacitním odpadem. Spádové podmínky v místě stávajícího přelivu jsou vyhovující“.
 • Z uvedených důvodů byla zpracována studie proveditelnosti a v dubnu 2021 jsme zahájili výběr projektanta pro zajištění projektové přípravy celkové opravy rybníka, jejíž součástí bude nejen vybudování přelivové hrany, ale také zpevnění hráze a celkové odbahnění.
 • Bylo provedeno geodetické zaměření mocnosti bahna a také jeho laboratorní rozbor. Z výsledků laboratorních testů vyplývá, že bahno neobsahuje nebezpečné látky a bude možné ho uložit na zemědělskou půdu a nebude nutné hradit drahou likvidaci na skládce nebezpečného odpadu.
 • Dokumentace již byla dokončena a v březnu 2022 byla podána žádost o stavební povolení na příslušném vodoprávním úřadu.
 • Celá dokumentace je ke stažení zde: ikona DSP Mlýnský rybník [ZIP 8.83 MB]
 • Předpokládané stavební náklady činí 18 mil. Kč, maximální výši dotace odhadujeme předběžně na 14 mil. Kč.
 • Vhodné dotační tituly ministerstva zemědělství očekáváme na podzim roku 2022, přičemž do tohoto data bychom měli mít připraveny všechny potřebné podklady. 
 • Diskutujte u příspěvku na našem Facebooku.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?