Revitalizace hráze rybníka


Komplexní revitalizace prostoru hráze rybníka v obci Květnice

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás seznámili se záměry zastupitelstva obce v oblasti péče o zeleň a životní prostředí v obci. Jako jedna z prvních lokalit pro obnovu zeleně byla vytipována oblast hráze Mlýnského rybníka vzhledem k současnému neutěšenému stavu.

201109081523_stav_hraz.jpg

V minulosti utrpěla tato lokalita neúměrně rozsáhlou zavážkou nevhodné zeminy a stavebním materiálem (vyčnívající kusy asfaltu, beton atd.). Většina dřevin v zasypaném svahu hráze proto postupně odumírá, usychá, nebo již byla vykácena. Projekt představuje komplexní revitalizaci prostoru hráze, jeho smyslem je obnovit jedinečně zajímavou přírodní scenérii v kontextu rybníka, splavu, potoka Výmoly a přilehlé stráně.

201109091300_jiz_pokacene_dreviny.jpg

Součástí projektu bude výsadba nových dřevin (osazovací plán), zdravotní řez či kácení neperspektivních dřevin, terénní úpravy, osazení mobiliáře (lavičky, koše), dostavba schodů do rybníka a pořízení zahradní techniky (traktor s příslušenstvím) k celoroční údržbě. Výsledkem projektu bude znovuobnovení jedinečné přírodní lokality obce, která se tak stane vyhledávaným místem k odpočinku a relaxaci pro občany všech věkových kategorií. V bezprostřední blízkosti vodní plochy tak vznikne nový, koncepčně založený park, který bude možné využívat i pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Projekt bude realizován ve spolupráci s občanským sdružením Květnice vzkvétající a dalších sdružení v obci, která projeví zájem. Naší snahou je zapojit do některých etap realizace i veřejnost.

201109081523_asfalt_ze_zeme-co_je_pod_nim.jpg

Financování této akce bude hrazeno (v případě úspěchu) z dotačního titulu v rámci programu Leader (MAS Region Pošembeří, http://www.posemberi.cz), uzávěrka podání přihlášky je 21.9.2011. Předpokládaná výše žádosti je 500 tisíc Kč. Nezbytná spoluúčast obce je 10 % tj. 50.000,- Kč. Projekt byl navržen formou spolupráce s občanským sdružením Květnice vzkvétající. Hráz Květnického rybníka - usychající dub důsledkem zasypáníObec bude partnerem na základě smlouvy. Pokud bude projekt schválen a přidělena dotace, obec bude projekt předfinancovávat (dle smlouvy s OS). Vložené prostředky ve výši 90 %, tj. 450 000 Kč se obci vrátí po dokončení projektu. Podpis smlouvy s poskytovatelem (Region Pošembeří) je ze strany obce podmíněn volnými finančními prostředky. Předpokládaná realizace projektu je v roce 2012.

201109081523_usychajici_dub.jpg

Na prostor hráze bude v další etapě snaha navázat realizací obchozí cesty podél břehu rybníka v jeho východní části, která vyústí v nové zástavbě nad rybníkem. Tím by došlo k důležitému propojení a vzniku pěšího okruhu v obci. Za tímto účelem již byla zahájena jednání s majitelkou pozemků přilehlých východně k rybníku, p. Rackovou. Další etapou by mohla být úprava prostoru pod hrází rybníka, výsadba aleje podél panelové cesty k čističce, nebo společný projekt s obcí Sibřina – „Znovuobnovení cesty mezi Květnicí a Sibřinou" směrem ke školce (rovněž možná výsadba aleje), kterou by jistě ocenily především maminky s kočárky. Pořadí jednotlivých akcí, priority a další návrhy budou předmětem jednání s veřejností. Vítáme Vaše podněty.

Ing. Milan Polívka Ph.D.
MgA. Kryštof Hošek

 

201109081524_zayspany_dub.jpg

201109091300_stav_zima_2011.jpg

Brigáda v sobotu 20.10.2012 současně i na hrázi rybníka

Vážení spoluobčané,

V rámci dobrovolné podzimní brigády která se bude konat v obci Květnice dne 20 .října 2012 od 9.h. bude současně probíhat i brigáda na hrázi Mlýnského rybníka, na kterou Vás tímto srdečně zveme. V rámci probíhající revitalizace hráze je třeba před zatravněním nově upravených ploch a výsadby nových dřevin provést drobné terénní úpravy (vysbírání menších kamenů a dorovnání zeminy). K účasti zveme všechny občany, rodiny, přátele a spolky, kteří by se rádi podíleli na obnově této přírodní lokality.

Na závěr akce bude připraveno malé občerstvení (opékání buřtů, pivo, limo a sladkosti pro nejmenší).

Za Vaši účast předem děkujeme

OS Květnice vzkvétající, Obec Květnice a OS Květnice II.

Projekt „Komplexní revitalizace prostoru hráze rybníka v Květnici" je realizován na základě získaného dotačního titulu z MAS Pošembeří. Záměrem projektu je obnova přírodní lokality hráze, revitalizace dřevin, parkové úpravy, instalace nového mobiliáře (lavičky a koše) a estetizace drobných stavebních prvků (schody, lávka) Realizátorem projektu je Občanské sdružení Květnice vzkvétající společně s partnery projektu, kterými jsou Obec Květnice a Občanské sdružení Květnice II. Součástí dotačního programu je i zapojení veřejnosti do průběhu realizace.

Informace k realizovanému projektu Komplexní revitalizace prostoru hráze rybníka v Květnici

Občanské sdružení Květnice vzkvétající podává kompletní informace a dokumentaci k realizovanému projektu "Komplexní revitalizace prostoru hráze rybníka v Květnici".

Obsah:

1) ikona Prezentace projektu (PPT 4.33 MB)
2) ikona Rozpočet projektu (PDF 83.11 kB)
3) ikona Harmonogram projektu (PDF 78.15 kB)
4) Projekt rekonstrukce zeleně, aktualizace osazovacího plánu
5) Projektová dokumentace (PD) - úprava hráze mlýnského rybníka

Pro více informací můžete kontaktovat sdružení Květnice vzkvétající nebo OÚ Květnice, kde Vám budou poskytnuty další informace k projektu.

Program LeaderPošembeří

S pozdravem,

Občanské sdružení Květnice vzkvétající

Projekt rekonstrukce zeleně v rámci revitalizace hráze rybníka

Obsah projektu:

 1. ikona Průvodní a technická zpráva (PDF 341.67 kB)
 2. ikona Tabulka inventarizace + opatření (PDF 84.06 kB)
 3. ikona Fotodokumentace (PDF 2.26 MB)
 4. ikona Průvodní zpráva - inventarizace dřevin (PDF 186.2 kB)
 5. ikona Orientační rozpočet projektu Květnice (PDF 96.67 kB)

Výkresová část:

 1. ikona Výkres - situace širších vztahů (PDF 345.83 kB)
 2. ikona Výkres - inventarizace dřevin (PDF 270.98 kB)
 3. ikona Výkres - kácení a ošetření dřevin (PDF 305.94 kB)
 4. ikona Výkres - osazovací plán 2011 (PDF 248.05 kB)

Informace k aktualizaci osazovacího plánu:

K aktualizaci osazovacího plánu došlo na základě sdělení Povodí Labe s.p., že dle stávajících norem je částečně omezena výsadba dřevin na koruně hráze rybníka jakožto vodního díla. Z těchto důvodů byla snaha zachovat na hrázi maximální počet dřevin (původně určených ke kácení). Z původních 14 ks dřevin určených ke kácení bylo po konzultaci s projektantem skáceno 7 ks dřevin (zcela suchých, nebezpečných nebo neperspektivních). Ostatní dřeviny na hrázi rybníka byly odborně zdravotně a bezpečnostně prořezány.

 1. ikona Aktualizace osazovacího plánu (PDF 149.22 kB)

Občanské sdružení Květnice vzkvétající

Projektová dokumentace - projekt revitalizace hráze rybníka

 1. ikona Průvodní zpráva (PDF 112.46 kB)
 2. ikona Souhrnná technická zpráva (PDF 156.43 kB)
 3. ikona Přehledná situace (PDF 573.98 kB)
 4. ikona Majetkoprávní situace (PDF 234.78 kB)
 5. ikona Vytyčovací schéma (PDF 188.2 kB)
 6. ikona Zásady organizace výstavby (PDF 103.31 kB)
 7. ikona Technická zpráva (PDF 115.86 kB)
 8. ikona Stavební situace (PDF 534.65 kB)
 9. ikona Příčné řezy (PDF 249.71 kB)
 10. ikona Demolice (PDF 151.02 kB)
 11. ikona Úprava loviště (PDF 213.7 kB)
 12. ikona Vzor uložení potrubí (PDF 162.59 kB)