Vedení obce


 1. Starosta stojí v čele obecního úřadu. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.
 2. Postavení, úkoly a pravomoc starosty upravuje § 103 a násl. zákona o obcích.
 3. Starosta
  1. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok;
  2. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce v souladu se zák. č. 106/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  3. spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce;
  4. spolu s místostarostou nebo jiným zastupitelem podepisuje usnesení zastupitelstva;
  5. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva;
  6. může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech;
  7. zřizuje jako zvláštní orgán komisi sociálně-právní ochrany dětí a jmenuje její členy;
  8. zřizuje bezpečnostní radu, krizový štáb, povodňovou komisi obce a obce s rozšířenou působností;
  9. může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
 4. Starosta v rámci dělby oblastí působností uvolněných členů zastupitelstva zabezpečuje konkrétní úkoly v těchto oblastech:
  1. finanční odbor;
  2. právní odbor;
  3. kultura a zahraniční vztahy;
  4. civilní obrana a ochrana;
  5. požární ochrana, krizové řízení, bezpečnost.
 5. Starosta plní úkoly zastupitelstva obce.


Starosta

Stanislav Plocek, tel: 606 689 584, starosta@kvetnice.eu

Místostarosta

Ing. Jindřich Pospíšil, mistostarosta@kvetnice.eu


Finanční výbor

Předseda

Jiří Foltýn, Dis. foltyn@kvetnice.eu

Členové
Jana Matoušková, Jana Piknová

Zápisy z jednání finačního výboru
Finanční výbor - Květnice (kvetnice.eu)

Kontrolní výbor

Předseda
Ing. Petr Pekař, pekar@kvetnice.eu

Členové
Peter Pikna, Petr Beránek

Zápisy z jednání kontrolního výboru
Kontrolní výbor - Květnice (kvetnice.eu)

Stavební výbor

Předseda
Bc. Matěj Král mistostarosta@kvetnice.eu

Členové
Ing. Tomáš Havelka, Ing. Zdeněk Možný, MgA. Kryštof Hošek, Pavel Šaštinský

Zápisy z jednání stavebního výboru
Stavební výbor - Květnice (kvetnice.eu)

Výbor pro dotace, sport a kulturu

Předseda
Jiří Foltýn, DiS., foltyn@kvetnice.eu

Členové
Dana Thorovská, MgA. Romana Baborová, Markéta Main, Štěpán Vystrčil, Gabriel Izsak, Jiří Vondruška

Zápisy z jednání výboru pro dotace, sport a kulturu:
Výbor pro dotace, sport a kulturu - Květnice (kvetnice.eu)

Přestupková komise

Předseda
Stanislav Plocek, plocek@kvetnice.eu

Členové
JUDr. Karla Mellerová, MgA. Romana Baborová