Externí projekty


Most v ulici K Dobročovicům

Aktualizace 24.6.2024

Dnes proběhlo jednání Zastupitelstva Středočeského kraje, na kterém byla projednávána petice za zachování barokního mostu v Květnici. Zastupitelstvo se vyslovilo pro podporu jeho památkové ochrany

Současně jsme dnes obdrželi od ministerstva kultury jako účastník řízení vyrozumění o zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku

ikona Vyrozumění o zahájení řízení [PDF 276.36 kB]

Pro nás platí již dříve platná východiska. Preferujeme zachování mostu, ale nejsme jeho vlastníkem, ani osobou oprávněnou k posouzení nezbytnosti památkové ochrany. A most doposud památkovou ochranu nemá. Vyčkáme tedy na rozhodnutí ministerstva kultury a následně budeme další postup řešit s jeho vlastníkem. 

 


Aktualizace 15. 4. 2024

Několik občanů zveřejnilo petici za zachování mostu 01215-2 v Květnici adresovanou investorovi, tedy Krajské správě a údržbě silnic středočeského kraje. Respektujeme všechny občanské postoje a jejich zákonné kroky. 

Na našem postoji k této stavbě se ale tímto nic nemění. I nadále preferujeme zachování historické části mostu, nikoli však za každou cenu. S ohledem na skutečnost, že most není majetkem obce Květnice, budeme respektovat postup investora a těšit se na odstranění dopravního omezení a zlepšení bezpečnosti chodců. 

V reakci na informaci o petici jsme obdrželi vyjádření pana Havlíka (rovněž z Květnice), který se již 35 let zabývá projektováním mostů, v jehož závěru uvádí:

"Není mým cílem Vás přesvědčit, že Vaše petice nemá vzniknout, ale chci Vás upozornit i na jiný pohled na věc, který by možná bylo dobré zvážit. Pohled, který říká, že Květnice si zaslouží nový most, i když možná bude z pohledu některých méně vzhledný, než je klenbová část toho dnešního a že je k tomu řada důvodů. V každém případě doporučuji neuvádět v petici gotický most v Klášterní Skalici, neboť opravdu gotický nebyl."

Celé vyjádření obsahuje řadu skutečností, se kterými se ztotožňujeme a možná bychom je neuměli takto výstižně formulovat.

Pro zájemce je toto vyjádření k dispozici zde:

Vyjádření pana Havlíka k petici za zachování mostu [PDF 4.17 MB]

 


Aktualizace 18. 2. 2024

Podání - nesouhlas s demolicí mostu

Obdrželi jsme podání od pánů Kryštofa Hoška a Milana Polívky, ve kterém vyslovují nesouhlas s demolicí stávající kamenné konstrukce mostu.

Přílohou tohoto podání byla také "ikona 2024-02-14 Zpráva z prohlídky mostu - Ing. A.Procházka [PDF 2.08 MB]", ve které je mimo jiné uvedeno, že "historická část mostu by s ohledem na svůj dobrý technický stav a estetickou hodnotu mohla být vhodným východiskem k citlivému řešení",  a dále že "uvedená konstatování je potřeba potvrdit podrobným diagnostickým průzkumem, který je třeba zadat profesionální diagnostické kanceláři". 

Hlavní mostní prohlídka

K těmto tvrzením si dovolujeme doplnit skutečnost, že již v roce 2020 byla provedena hlavní prohlídka mostu: ikona 2020-06-23 Protokol z hlavní prohlídky mostu 01215-2 [PDF 3.69 MB]

Tato prohlídka byla provedena prostřednictvím smluvně zajištěné oprávněné osoby a mimo jiné se zde uvádí: 

 • Detail klenby - hloubková degradace zdiva, zvětrávání, povlak, stopy po zatékání, vydrolená malta ve spárách
 • Trhlina přes celou šířku klenby do 1,2 mm

 

Vyjádření investora

Protože nejsme vlastníkem mostu, postoupili jsme celé výše uvedné podání investorovi se žádostí o zvážení uvedených informací. Dne 14.2.2024 jsme obdrželi reakci Ing. Miroslava Dostála, vedoucího mostních techniků KSÚS SK, ze které citujeme to podstatné: 

Další Vámi, případně Vašimi občany, navrhované úpravy projektu již nemohou být z naší strany akceptovány, jelikož KSÚS nakládá s veřejnými prostředky a tyto prostředky nelze vynakládat nehospodárně.
Most není nemovitou či jinou kulturní památkou, navyšování nákladů na projekční práce a následnou realizaci opravy není tedy obhajitelné.
Případnou pouhou opravou stávajícího mostu by nebyla zaručena použitelnost, ani požadovaná životnost mostního objektu, tento návrh tedy není obhajitelný ani před dohledovými orgány a dále poskytovateli dotačních prostředků.

Na závěr

Nejsme proti zachování historické části mostu. Musíme ale respektovat, že nejsme jeho vlastníkem. Na základě našich jednání byl most zařazen do plánu oprav a jeho rekonstrukce přinese zvýšení dopravní kvality v obci. S ohledem na všechny informace uvedné v tomto článku považujeme toto téma za ukončené. 

Uvažujeme však o tom, že bychom původní kameny z klenby využili na jiném místě v Květnici. Předběžně například pro vybudování opěrných konstrukcí navazujících na tento most, jak jsme o nic informovali v článku o pořipravovaných pěších cestách. Viz obrázek: 

 


Aktualizace 23. 11. 2023

Informace z jednání s investorem

Přinášíme informaci o nedávném jednání se zástupci krajské správy a údržby silnic (KSÚS) a projektanta mostu na ulici K Dobročovicům - na výjezdu z restaurace Lávka. 

Je zjevné, že most je zcela nezbytné opravit. Již několik let apelujeme na KSÚS a naše aktivita se konečně vyplatila. Most byl zařazen do plánu oprav. 

Podobné jednání proběhlo již s přechozím dočasným vedením obce, ve kterém obec "nepožaduje zachování původní konstrukce mostu"

 

Pak v srpnu obec poslala investorovi dopis, jehož přílohou bylo vyjádření Národního památkového úřadu (NPÚ) a v němž trvá na zachování původní kamenné konstrukce. Investor tyto požadavky nemohl akceptovat, proto veškeré práce na přípravě bohužel zastavil. 

 

Po seznámení se situací jsme ihned vyvolali nové jednání, na němž jsme došli k následujícím závěrům:

 • Most je nezbytné opravit.
 • Pokud bude obec trvat na zachování původní konstrukce: 
  • KSÚS nemá na takovou opravu žádný mandát, ani finance a plán pozastaví.
  • Vyjádření NPÚ je jen doporučující, není tedy pro KSÚS právní oporou pro významné navýšení finančních prostředků
  • Zachování stávající konstrukce neumožňuje splnění podmínky průtoku povodňové úrovně Q100. Současný mostní otvor nesplňuje zcela kritéria převedení zvýšených průtoků. Malý otvor způsobuje navíc nad mostem nadržení vody v řečišti i mimo něj.
  • Zachování stávající konstrukce neumožňuje vybudování chodníku
 • Most bude mírně posunut tak, aby se zlepšily výjezdové poměry z ulice Ke Tvrzi.

 

Z uvedených důvodů jsme navázali na již dříve vydaný souhlas obce a ustoupili od přímého požadavku na zachování stávající konstrukce

Záznam z jednání ze dne 15. 11. 2023 [PDF 1.32 MB]

Odkaz na historii mostu

Abychom zachovali odkaz na minulost, bylo dohodnuto, že projektant bude pokračovat v přípravě tak, že nová mostovka bude mírně klenutá a čelo mostu bude v betonu realizováno formou kamenného tvarosloví. Podobným způsobem byl postaven nedaleký most pod hradem v Říčanech v ul. Kolovratská (návrh tohoto mostu byl projednán s architektem města). Viz foto: 

Jak je to s termíny? 

Snad se brzy podaří projekt dokončit a získat stavební povolení. 
Pokud vše půjde dobře, mohlo by se stavět v roce 2025
Do té doby snad již bude opravená také panelová cesta od ulice Do Průhonu směrem k čistírně a bude to tak možná objízdná trasa alespoň pro místní. 
Samotná realizace stavby je totiž odhadována na celou jednu stavební sezónu. 
Věříme, že se nám toto problémové místo podaří brzy opravit.

 


19.12.2022

Dlouhodobě komunikujeme s KSÚS a apelujeme na opravu mostu pod tvrzí (ev. č. 01215-2). 

Aktuálně jsme obdrželi pozitivní informaci a totiž, že most je uveden v prioritizaci na zadání PD, zpracovává se záměr projektu z důvodu čerpání z investičních prostředků krajského úřadu (kap. 23). 

Snad se tedy v dohledné době dočkáme posunu i na tomto problematickém místě.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Přípravná jednání
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.