Externí projekty


Silnice I/12 Běchovice - Úvaly

8. 7. 2024

 • ŘSD zahájilo zadávací řízení na zhotovitele stavby!
 • Předpokládaná hodnota zakázky činí 6 150 milionů Kč.
 • Jedná se o stavbu v délce 12,6 km.
 • Současně probíhá majetkoprávní příprava a po nabytí změny ÚR bude požádáno o vydání SP.
 • Pokud vše půjde dobře, dojde k zahájení stavby již v roce 2025.
 • Co se nám v rámci stavby podařilo prosadit naleznete níže v článku.

 

Oficiální videovizualizace (Květnice začíná v sedmé minutě):

 


27.3.2024

Vážení občané Květnice,
dne 26. 3. 2024 proběhlo jednání s projektantem. Známe tedy aktuální stav přípravy, ale zejména vypořádání našich požadavků.  

STAV PŘÍPRAVY

 • Stavba má od roku 2022 pravomocné územní rozhodnutí a aktuálně běží lhůty pro získání vyjádření dotčených orgánů státní správy pro získání stavebního povolení.
 • Probíhají také výkupy pozemků dotčených stavbou, aktuálně je vykoupeno cca 60 %. Plán je v červnu podat žádost o vydání stavebního povolení. Současně probíhá zpracování projektové dokumentace pro vysoutěžení zhotovitele stavby. Na podzim tohoto roku by měl být zahájen záchranný archeologický průzkum.
 • Zahájení stavby se předpokládá ve druhé polovině 2025, dokončení na konci roku 2027 v závislosti na výsledcích archeologického průzkumu, získání všech povolení a dokončení majetkoprávní činnosti.

 

JAK BUDE STAVBA PROBÍHAT

 • Stávající komunikace mezi KII a KIII bude přeložena na provizorní trasu a následně bude vybudován nadjezd a provoz bude převeden zpět. Okolní nadjezdy budou realizovány podobně, ale vždy tak, aby nedošlo k jejich současnému omezení.
 • V průběhu výstavby je nutné počítat s krátkodobým omezením dopravy v důsledku napojování jednotlivých komunikací a inženýrských sítí.  

 

CO SE NÁM PODAŘILO V PODLENÍ DOBĚ DOJEDNAT

SEMAFORY
 • Na výjezdu z ulice Diviznová budou nově umístěny semafory. Ty budou řízené dynamicky, to znamená, že zelenou bude trvale mít hlavní směr, ale na základě vyhodnocení detekčních kamer se spustí zelená z vedlejších komunikací. Přechod pro chodce přes ulici Na Ladech bude na tzv. poptávkové tlačítko.

Semafory Květnice

 
CHODNÍK MEZI KII > KIII
 • Vyjednali jsme rozšíření tohoto důležitého spojení ze 2 m na 2,5 m. Kromě zvýšeného komfortu chůze bude díky tomu možné využít tuto trasu jako „společnou stezku pro chodce a cyklisty“.
 • Obslužná komunikace k dešťové usazovací nádrži bude opatřena rozšířením a místem pro přecházení umožňujícím plynulé překonání hlavní silnice poblíž čistírny odpadních vod.  

 

ZEMNÍ VALY
 • Poloviny valů odlehlé od budoucí silnici I. třídy budou následně předány do majetku obce. V rámci stavby zde bude vysázena zeleň a zhotovitel bude povinen se o ní první tři roky starat.
 • Severní valy chránící Újezd nad Lesy obec Květnice nepřevezme. O tomto jsme již sousedy informovali a budeme činit další kroky k tomu, abychom tento stav zajistili. Pravděpodobně budeme muset uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, protože v rámci projektové přípravy valy nelze předat jinému „majiteli“, než je obec v daném katastrálním území.  
 • Jedná se o valy označené na obrázku žlutou linkou.

Valy - Újezd nad Lesy


15. 2. 2023

Po získání pravomocného územního rozhodnutí pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice – Úvaly další navazující fází. To budou výkupy pozemků potřebných pro stavbu 12,6 km dlouhé komunikace. Zpracování a potvrzení všech geometrických plánů je předpokládáno nejpozději do 28. 2. 2023. Také jsou zpracovávány znalecké posudky na stanovení obvyklé ceny pozemků. Předpoklad vyhotovení originálů znaleckých posudků do 20. 1. 2023. V prosinci 2022 byl dokončen pyrotechnický průzkum a nyní probíhá geofyzikální prospekce pro archeologii s termínem dokončení v dubnu 2023.

Bližší informace o výkupech pozemků je možné získat zde: https://1url.cz/YrvV4


25.1.2023

Opakovaně jsme oslovili projektanta a investora s požadavky obce Květnice. Místostarosta Matěj Král vyvolal osobní jednání s ředitelem projekční kanceláře PUDIS Martinem Höflerem a ředitelem věcně příslušného útvaru ŘSD ČR Tomášem Grossem. Na základě těchto výzev a osobního jednání jsme dne 25.1.2023 obdrželi následující vyjádření (viz níže) k jednotlivým bodům: 

 • K bodu č. 1, dle kterého obec pro vyloučení pochybností trvá na tom, aby veškerá protihluková opatření na celém jejím území byla navržena zcela a v souladu s požadavky stanoviska EIA a současně dle aktualizovaného hlukového posouzení. Investor uvádí tento bod za splněný. Projektová dokumentace je v souladu s požadavky stanoviska EIA a obsahuje protihluková opatření vyplývající z akustické studie, která je taktéž součástí předkládané projektové dokumentace.
 • K bodu č. 2, dle kterého obec upozorňuje na problematické křížení ulic Diviznová a Vřesová s ulicí na Ladech, kde lze očekávat problémy s výjezdem z lokalit a kde chce obec také zvýšit bezpečnosti chodců, a proto požaduje navržené dodatečných opatření. Těmito opatřeními rozumí: 
  • Vybudování světelného dopravního značení (semaforů) na obou dotčených křižovatkách, tedy na výjezdech z lokality ulicemi Vřesová a Diviznová);
  • Umístění indukčních smyček do místních komunikací pro možnost relativně plynulého výjezdu z obytné lokality;
  • Umístění tlačítek pro chodce pro přecházení. 

Podle názoru investora je prokázáno, že navržená křižovatka splňuje požadavky dané normami a technickými podmínkami. Nicméně i přes to zajistí prověření dalších možných úprav projektantem akce, a to ve spolupráci s Policií ČR a správcem komunikace. Pozitivně vnímá závazek obce na případné převedení zvoleného dopravního opatření do správy.

 • K bodu č. 3: požadavek na přeložku vodovodního potrubí je splněn. V rámci stavby je navržena přeložka jak vodovodu ve vlastnictví HLC Real s.r.o. (SO 344, 345), tak vodovodu ve vlastnictví obce Květnice (SO 346).
 • K bodu č. 4: Obec Květnice požaduje, aby chodník v úseku mezi autobusovou zastávkou Na Ladech (začátek SO 137) a místem, kde je k němu napojena příjezdová komunikace k DUN a TN č. 3 (SO 143) byl navržen tak, aby bylo možné ho využít jako součást cyklotrasy/cyklostezky, jež by se na straně jedné napojila na konci obslužné komunikace SO 143 na stávající cyklostezku 8207 a na straně druhé by se napojila na přístupovou cestu přeložky I/12, a to konkrétně SO 162. Podmínka dle tohoto bodu musí být splněna tak, aby po dokončení úseku mezi uvedenými body (v majetku obce Květnice) bylo možné celou takto vzniklou komunikaci zkolaudovat jako cyklostezku/trasu, a to včetně vyřešení křížení s komunikací III/01212. Investor svým vyjádřením vzal tento požadavek na vědomí a pověří projektanta zpracováním dokumentu, který zohlední tyto požadavky a jejich dopady na řešení stavby (procesní i ekonomické). Následně se společně domluvíme na optimálním postupu.
 • ikona 2022-12-08 Opakovaná výzva obce Květnice k přeložce I-12 [PDF 210.4 kB]
 • ikona 2023-01-25_Odpověď ŘSD na dopis obce [PDF 331.12 kB]

24.3.2021

Stavba, která zásadním způsobem ovlivní naši obec je právě přeložka silnice I/12. 
Aktuální oficiální informace naleznete na stránkách ŘSD ČR: https://www.silnicei12.cz/

Koordinační situační výkres části stavby s křižovatkou v obce Květnice: ikona Koordinacni-situační-vykres-Květnice-Sibřina [PDF 4.83 MB]

Pozitiva pro Květnici: 

 • Zrychlení přístupu do Prahy
 • Vybudování plnohodnotného pěšího propojení KII a KIII včetně veřejného osvětlení

Negativa pro Květnici: 

 • Zvýšený provoz na přivaděčích, zejména od Úval
 • S tím spojený hluk, prašnost a bezpečnostní dopady
 • Přerušení zvykových pěších tras (KII > Rohožník)

Stav projektu: 

 • Přeložka silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly získala pravomocné územní rozhodnutí. Jde o stěžejní krok v přípravném procesu. Proti vydanému ÚR, k němuž došlo v průběhu července, nebylo v zákonné lhůtě podáno žádné odvolání. Získáním právní moci ÚR tak může plynule pokračovat další příprava. Na stavbu v délce 12,6 km je již zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP) a připravují se veškeré podklady pro zahájení majetkoprávní přípravy a pro inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení.

Vyjádření a požadavky obce: 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Přípravná jednání
Projektová příprava
Stavební povolení
Zadávací řízení
Probíhá realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.