Externí projekty


Nové centrum obce - Alcala Partners

25. 10. 2023

Dne 10. 11. 2023 uskutečnilo formální setkání vedení obce se zástupci společnosti Alcala, jehož cílem bylo obnovení komunikace a vzájemné ujištění obou stran o ochotě pokračovat v jednáních. Po tomto jednání byl návrh předložený společností Alcala poskytnut právnímu zástupce obce k ověření souladu se schválenými Zásadami spolupráce.

Na základě zpracovaného doporučení byl dne 24. 11. 2023 společnosti Alcala odeslán dopis, kde je upozorňujeme, že podaný návrh regulačního plánu z března 2023 není úplný, nesplňuje všechny požadavky, nejsou jeho součástí také souhlasná stanoviska DOSS a tudíž lhůta pro vydání regulačního plánu jednoznačně běžet nezačala.

Zároveň právní zástupce připravil připomínky obce k plánovací smlouvě. Mezi hlavní připomínky patří následující skutečnosti:

 • Návrh smlouvy je v některých ohledech ze strany investora zcela nedostatečně vymezen a není tak možné se k některým ustanovením konkrétně vyjádřit.
 • Například není dostatečně vymezeno nepeněžité plnění a Veřejná infrastruktura a služby.
 • Nesprávně byla upravena definice HPP, kdy z výpočtu HPP tak byly vyjmuty podzemní garáže a upravena byla definice ve vztahu ke sklepům.
 • Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici všechny požadované výkresy v takové kvalitě, aby bylo možné ověřit výpočet HPP, není možné se k výpočtu výše příspěvku vyjádřit.
 • Ohradili jsme se také proti automaticky poskytnuté slevě.
 • Sporné jsou také otázky nepeněžitého plnění a jeho uznatelnosti.
 • Investor byl také upozorněn, že je pro obec zcela neakceptovatelný navržený termín pro realizaci a předání neinvestičního plnění a že obec bude požadovat zajištění závazku investora.
 • Trváme na tom, aby v plánovací smlouvě byly vyřešeny otázky náměstí, garantované péče o zeleň a další podmínky.  

 

Zároveň jsme nechali porovnat předložený návrh RP se studií, kterou investor předložil v lednu 2023 a o kterou schválilo zastupitelstvo v únoru 2023 usnesením 2023/01/04. Investor byl upozorněn na mnoho problémů, jen namátkou:

 • Předložený návrh sice umožňuje realizaci záměru dle studie, ale umožňuje také realizaci podstatně odlišného projektu.
 • Rozsah studie byl v mnoha směrech detailnější než samotný návrh RP.
 • Z návrhu není zřejmý rozsah jednotlivých podlaží, které dle studie v některých budovách ustupují, avšak v RP toto zřejmé není.
 • Návrh neobsahuje řezy budovami, a tedy např. sklony střech ani materialitu fasád novostaveb, aby nebylo možné měnit vzhled.
 • I nadále striktně trváme na bezvýhradném souladu návrhu s ÚP.
 • Investor byl upozorněn na nutnost dopravovat RP v otázkách oplocení, které není ve stávajících výkresech zahrnuto.
 • Trváme na požadavku, že u bytových domů nebude oplocení žádné.
 • Za nevyřešenou považujeme také otázku likvidace dešťových vod.
 • Upozornili jsme také nesoulad návrhu v místě budoucího nábřeží s dříve uzavřenými dohodami a na další nesrovnalosti nebo nedostatečnosti.  

 

Nyní je věcí společnosti Alcala, aby námitky obce zapracovala do dokumentů a upravené a doplněné je zaslala k připomínkování, eventuelně aby předložila kompletní a bezchybný návrh RP. Z dosavadního vývoje jednání je jednoznačné, že jednání potrvají ještě nějakou dobu, než bude možné o čemkoliv rozhodovat. 


15.7.2023

Informace o jednání obce s developerem

 •  Rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji developerského projektu Alcala Partners, tedy projektu v centrální části obce (stávající Lichtenštejnský dvůr v srdci obce). S investorem proběhla od března letošního roku dvě jednání o budoucí podobě tohoto projektu.  Investor předložil návrh Regulačního plánu (RP), který zveřejňujeme ve vizuální podobě a současně uveřejňujeme i vyjádření obce k tomuto návrhu RP. V této věci jsme záležitost konzultovali s právníkem i odborným architektem, které obec pro tuto problematiku nasmlouvala. Investor již dříve souhlasil zohlednit výsledky referenda z roku 2022, zejména změnu tvaru střech – sedlové místo původních rovných, a také zachování vily.
 • Vyjádření obce k návrhu RP vychází primárně z nezávislých posudků„Posouzení souladu předložené studie s územním plánem“ která si obec v lednu 2023 nechala vypracovat.
 • Zásadní připomínky obce k projektu:
  1. Zmenšit jednotlivé objekty, zejména půdorysně.
  2. Sklon střech - 42°-45°, tvar střech sedlové, bez valeb, polovaleb, mansard atd., krytina skládaná.
  3. Zásahy jdoucí do objemu střechy (např. terasy) jsou vyloučeny.
  4. Oplocení se nesmí zřizovat u bytových domů.  
 • Současně po investorovi požadujeme, aby většina objektů i budoucí náměstí neměla soukromé oplocení, ale byla veřejným prostranstvím pro všechny obyvatele. Toto již bylo předběžně přislíbeno. Stávající zastupitelstvo jedná ve veřejném zájmu tak, aby budoucí projekt svým rozsahem a tvaroslovím nepoškodil centrum obce a okolní zástavbu, ale stal se naopak přirozeným a plnohodnotným územím naší obce se službami a občanskou veřejnou vybaveností.   
 • V dalším kroku nás čeká vyjednávání o tzv. "Plánovací smlouvě", která bude definovat podmínky spolupráce mezi obcí a developerem.

ikona Vizualizace projektu (příloha Regulačního plánu) [PDF 860.76 kB]

ikona Vyjádření obce k předložené verzi Regulačního plánu [PDF 1.08 MB]

1.3.2023

Odvolání proti rozhodnutí o odstranění staveb statku


15.2.2023

Posouzení souladu studie s územním plánem

 • V souladu s prosincovým usnesením ZOK jsme zajistili nezávislá posouzení souladu předložené studie s územním plánem.
 • Výsledná posouzení naleznete v přílohách k zápisu z jednání stavebního výboru dne 7.2.2023. 

 


29.12.2022

Upravená hmotová studie záměru

 •  19. 12. 2022 se uskutečnilo další z velmi důležitých jednání se zástupci společnosti Alcala Partner, který chce realizovat svůj developerský projekt v centru obce.
 • Projednávány byly hlavně 18metrový pás zeleně u rybníka, maximální poměr vikýřů na střechách a zmenšení jižní budovy.
 • Jednání byla úspěšná a podařilo se nalézt shodu ve většině případů. Developer jednoznačně vyjádřil svůj nesouhlas s omezením maximálního poměru vikýřů na střechách na 30 %, současný přepracovaný návrh snížil tento poměr na 50 % a další snižování je již pro něj neakceptovatelné.
 • Současně bylo dohodnuto, že na počátku ledna bude předložena ke schválení zastupitelstvu takto upravená hmotová studie. 
 • Upravená hotová studie je stažení zde: New section presentation_v2_CZE [PDF 17.2 MB]
 • Ve středu 11. 1. 2023 bude zastupitelstvo na svém veřejném zasedáná tuto studii projednávat.

7.12.2022

Nový návrh projektu po projednání se zástupci obce

 • Dne 6.11.2022 se uskutečnilo jednání stavebního výboru se zástupci investora a došlo k dohodě na vzájemných požadavcích. 
 • Investor dne 1.12.2022 poslal investor přepracovaný návrh podle uskutečněných dohod.
 • Tento nový návrh je k dispozici zde: ikona 2022-12-01 New section presentation_CZE [PDF 16.54 MB]
 • Dne 6.12.2022 se pak opět sešel stavební výbor za účelem posouzení předloženého návrhu, k němuž doplnila následující upřesňující požadavky: 
  • Vikýře maximálně 30 % celkové délky každé střešní roviny.
  • Na jedné straně domu musí být buď pouze vikýře, nebo pouze terasy.
  • Plocha zeleně podél rybníka je uvedena v šíři 12 m – trváme na 15ti metrech, resp. 18 m stavební čára.
  • Pro vyloučení pochybností konstatujeme, že musí být dodržena metráž občanské vybavenosti.
  • Na parterech nesmí být terasy. 
  • Při naplnění výše uvedených podmínek stavební výbor souhlasí s variantou 2, tedy umístěním bytového domu na jižní stranu náměstí. Jižní nároží tohoto domu však musí být zalomené, aby splňovalo architektonické parametry nároží, jako takového. Současně musí být hmota tohoto objektu podstatně zmenšena, ideálně musí být rozdělen na dva a konce tohoto objektu přiléhající ke stávající zástavbě musí být postupně sníženy tak, aby byly opticky napojeny na okolní zástavbu. 
 • Člen SV p. Hošek se k návrhu vymezil a nesouhlasí s ním, přesto že tento respektuje závěry učiněné na předchozím jednání. Konkrétně nesouhlas s umístěním bytového domu na jižní straně náměstí, celkovou dimenzí budov. Upozornil členy na několik aspektů, které budoucí projekt představuje. Navrhované bytové domy pro představu porovnal s bytovým komplexem v Běchovicích.  Záměr Alcaly podle něj neodpovídá půdorysné stopě původních budov, (viz podmínka ÚP Květnice) neboť jsou rozměrově i hmotově extrémně předimenzované, rozestupy některých budov jsou malé (objekty D a C) a celkově bytové domy silně zahušťují celé území. Pro dané území se stanou atypickým a nepřirozeným prvkem, architektonicky poškodí nejen dotčené území, ale obec Květnici celkově.  Dále navrhl zadat zpracovaní „posouzení naplnění urbanisticko-architektonických limitů pro zástavbu v daném území“, přičemž tento dokumenty by měly následně být oporou pro zastupitelstvo obce v dalších jednáních s investorem. 
 • Ostatní členové SV k vymezením p. Hoška zaujali následující postoj, resp. poukazují na související skutečnosti:
  •  Investor předložil tento projednávaný návrh v souladu se závěry předchozího jednání, kde SV (včetně p. Hoška) odsouhlasil základní regulativy.
  • SV a zastupitelstvo musí postupovat v mezích právních předpisů. Smí tedy posuzovat pouze soulad s uzemním plánem a stavebními předpisy. Jejich rolí není posuzovat subjektivní hledisko líbivosti projektu.
  • Ostatní členové SV by rovněž byli rádi, kdyby navržené budovy byly menší, nebo zcela kopírovaly půdorys stávajících staveb. K tomu ale nemáme, jak soukromého investora donutit. Naopak je třeba vyzdvihnout přidanou hodnotu tohoto projektu, který respektuje i regulativy dané referendem a další regulativy, které na nej klademe na d rámec jeho povinností:
   • Šikmé střechy
   • Dvě podlaží plus podkroví (namísto tří podlaží)
   • Zachování vily
   • Minimální velikost pozemků pro RD 450 m2 (v současnosti neomezeno)
   • Umístění téměř veškerého parkování po zem
   • Odsunutí objektů od rybníka tak, aby zde vznikl zelený pás veřejného prostoru
   • Velkoryse pojatý veřejný prostor vč. náměstí
   • Obec nemá žádné páky, jak donutit vlastníka vyhlásit architektonickou soutěž či se řídit stadií zpracovanou jinými architekty.                               
   • Z výše uvedených důvodů nakonec SV rozhodl, jak rozhodl, protože se jedná o dosažení nejlepšího možného kompromisu.
 • Zastupitelstvo obce Květnice se sešlo na neformálním jednání a závěry stavebního výboru většinově ne/potvrdilo, současně ale svým usnesením dne 14.12.2012 odsouhlasilo, že obec zajistí výše zmíněné posouzení.

7.11.2022

Námitky obce k rozhodnutí o odstranění staveb statku. 


16. 9. 2022

Obržená reakce spol. Alcala Partners s. r. o. na vyjádření obce k návrhu RP

 Dnes jsme obdrželi vyjádření společnosti Alcala Partners s.r.o.  k našim připomínkám k předloženému návrhu regulačního plánu. 

 • K úvodní argumentaci pouze upřesňujeme, že všechna předchozí jednání byla vedena neformálně. Především jsme ale na mnoha sporných místech jednání ukončili s tím, že přes náš nesouhlas platí, že pokud odbor územního plánování věc vyhodnotí jako souladnou s územním plánem, budeme tento odborný názor respektovat.
 • Až při oficiálním předložení návrhu RP k připomínkám jsme byli ze strany odboru územního plánování MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav informováni, že k návrhu regulačního plánu nebudou vydávat připomínky. Posouzení souladu s ÚP tedy zůstane na nás, resp. na námi sjednaném pořizovateli.
 • Z tohoto důvodu jsme v připomínkách uplatnili všechny nesoulady s ÚP, o kterých se domníváme, že existují. 
 • I argumentace, že investor vyšel obci v mnoha směrech vstříc je ale pravdivá. V návrhu je mimo jiného respektován požadavek na minimální velikost pozemků i navýšené počty parkovacích míst a další požadavky, které nejsou v aktuálně platném zadání RP vycházejícího z platného ÚP.
 • Požadované společné jednání ponecháme na novém zastupitelstvu vzešlém z nadcházejících voleb.  

7. 9. 2022

Odeslaná reakce na návrh RP

 • Dnes bylo odesláno vyjádření obce k návrhu regulačního plánu předloženého společností Alcala Partners s. r. o.
 • Na zpracování tohoto dokumentu se vedle vedení obce, komise pro výstavbu a územní plánování podíleli také Ing. Havelka, architekt a urbanista, Ing. Jetel, autor územního plánu a Mgr. Černohous, právní zástupce obce ve věcech územního plánování.
 • Již z rozsahu tohoto vyjádření je zřejmé, že se nejednalo o lehký úkol. Věnovali jsme mu ale maximální úsilí, neboť jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o jedno z klíčových rozhodnutí, které ovlivní budoucí podobu tohoto areálu a kvalitu života nás všech. V žádném případě se nejedná o souhlasné stanovisko s tímto záměrem. Naopak v tomto dokumentu upozorňujeme na chyby, nedostatky a zjištěné nesoulady s platným ÚP. Bez odstranění a vyřešení těchto kolizních míst není možné o schválení a následném vydání RP uvažovat.
 • Naší snahou je nalézt takové řešení, které bude koncepční, dlouhodobě udržitelné a zvýší kvalitu života všech obyvatel obce, těch současných i budoucích. Zároveň ale musí být záměr kompromisem, který bude akceptovatelný oběma stranami.
 • Před schválením finální podoby regulačního plánu musí být ještě uzavřena plánovací smlouva, která jasně definuje podmínky spolupráce mezi obcí a developerem, způsob a místa napojení na inženýrské sítě a budoucí vypořádání majetkoprávních vztahů včetně výše kontribučního poplatku a způsobu jeho úhrady. 
 • Odeslané vyjádření
 • Diskutovat můžeme u příspěvku na Facebooku. 

29. 7. 2022

Obdržený návrh RP

Obec na základě včerejší diskuse na facebookové sousedské skupině a tam zveřejněném stanovisku úseku památkové péče MěÚ Brandýs n. Labem neprodleně kontaktovala developera s výzvou k objasnění situace.

Developer stav, že s dotčenými orgány projednává pracovní verze návrhu RP nijak nepopřel, přesto, že o tomto svém kroku obec neinformoval a na jednání tvrdil opak. Své počínání zdůvodnil tím, že stejně jako zjišťuje požadavky obce, prověřují si současně také požadavky dotčených orgánů, aby je do finální podoby návrhu mohli zpracovat. V lednu rozeslaný návrh je již několikrát překonán a bude nezbytné žádat o stanoviska nová, k aktuální verzi RP.

Na základě včerejšího večerního telefonického jednání byl obci dnes doručen aktuální návrh regulačního plánu, ve kterém je zapracováno zachování vily. Už na první pohled je zřejmé, že RP podle našeho názoru není v souladu s územním plánem a obsahuje i další nedostatky. Po řádném nastudování předloženého návrhu obec vypracuje své stanovisko, které bude neprodleně zveřejněno.  

Podotýkáme, že se stále jedná jen o formu připomínek obce a řízení o pořízení RP nebylo oficiálně zahájeno. Prostoru pro další námitky a připomínky bude tedy ještě dost v rámci dalších fází řízení o pořízení RP včetně veřejného projednání.


28. 7. 2022

Právní posouzení stavu - ÚP a referendum

Dnes proběhlo jednání s advokátní kanceláří Frank Bold. Na základě této konzultace očkáváme zítra obdržení stanoviska vč. souhlasu s jeho uveřejněním. Toto stanovisko bude neprodleně po jeho obdržení zveřejněno.

Edit: 29.7.2022: právní stanovisko AK Frank Bold [PDF 91.34 kB]

Zároveň zveřejňujeme stanovisko právní kanceláře Havel a partner [PDF 452 kB].

Jak se ukazuje, současná situace je velmi komplikovaná a nejasná. A neexistuje žádný jednoduchý  a bezpečný způsob jak z toho ven. V každé  možných variant řešení je riziko žaloby a náhrady následné škody. Přesto se nám jeví jako nejbezpečnější varianta uspořádat nové referendum. V současné chvíli prověřujeme všechny možnosti a podmínky, aby bylo možné referendum spojit již s komunálními volbami v září 2022.


21. 7. 2022

Společné jednání zástupců obce, developera a autorů petice

Ve čtvrtek 21. 7. 2022 se uskutečnilo společné jednání zástupců obce, developera a autorů petice. 

Edit: 1. 8. 2022 - Zveřejnění odsouhlaseného zápisu všemi zúčastněnými.

Zápis ze společného jednání [PDF 274.79 kB]


20. 7. 2022

Veřejné představení záměru veřejnosti

konané dne 20. 7. 2022


15.7.2022

Výzva autorům petice k účasti na jednání s developerem

Odesláno e-mailem dne 15.7.2022 na adresu kvetnickymlyn@gmail.com

Vážený pane Hošku a ostatní autoři petice z června tohto roku, 

jak jistě víte, uskuteční společnost Alcala Partners s.r.o.dne 20. 7. 2022 v květnické mateřské škole představení návrhu svého developerského projektu široké veřjenosti. Na toto jednání jste samozřejmě rovněž zváni. 
Nad rámec výše uvedeného jsme se pokusili využít příležitosti přítomnosti jednatele společnosti pana Cesidio del Río Mayor v České republice a požádali o uskutečnění schůzky za účasti právě p. Cesidia, zástupců obce a autorů petice, čímž chceme vyjít vstříc jednomu z požadavků petice. 
S ohledem na omezenou časovou přítomnost pana Cesidia navhujeme k jednání příští středu nebo čtvrtek (20.7., resp. 21.7.2022). 
Pokud budete s navrhovaným jednáním souhlasit, sdělte nám prosím vybraný termín a čas co nejdříve, nejpozději však do pondělí 18.7.2022. 
Současně nám prosím sdělte, kolik z autorů petice se jednání zúčastní, abychom připravili opdovídající prostory. Účast dalších osob na tomto jednání nepředpokládáme. 
V rámci tohoto jednání tak budete mít dostatek prostoru pro zahájení jednání s majitelem objektu s cílem nalézt vhodné kompromisní řešení budoucího vývoje projektu v centru obce. Za zastupitelstvo obce Květnice konstatujeme, že případné vzájemně odsouhlasené výsledky tohoto jednání následně jako zastupitelé zohledníme při dalších jednáních s developerem. 
S pozdravem za zastupitelstvo obce Květnice
Matěj Král, zastupitel

11. 7. 2022 (edit 14.7.2022)

Vážení spoluobčané,
společnost Alcala Partners s.r.o. připravila již dříve avizovanou prezentaci svého uvažovaného projektu v centru obce.
Na prezentaci bude přítomen nejen Miroslav Šajtar ze společnosti Architekti Headhand, pověřený jednáním v rámci přípravy tohoto projektu, ale také pan Cesidio del Rio Mayor, hlavní architekt projektu a jednatel společnosti Alcala Parners s.r.o.
Prezentace proběhne 20.7.2022 v 18:00 v prostoru stájí bývalého statku  mateřské škole v Květnici.  u rybárny v parku Proutnice. (edit 18.7.2022)
Z prezentace bude pořizován videozáznam, který následně zveřejníme.
Předesíláme, že se jedná o zastupitelstvem dojednané seznámení občanů s návrhem projektu, nikoliv o proces jeho případného schvalování a nejedná se ani o akci zastupitelstva jako takového, ale výhradně společnosti Alcala Partners s.r.o.
Těšíme se na širokou účast. 

20. 6. 2022

 • Níže v dokumentech byla doplněna reakce autorů petice na vyjádření obce.
 • Obec se v této souvislosti důrazně ohrazuje vůči tvrzením, že aktuálně projednávaná Změna č. 4 ÚP je účelová a vychází vstříc požadavkům developera. Je to právě Změna č. 4, která vnáší do našeho ÚP regulační prvky, kdy mimo jiné striktně definuje minimální výměru pozemků, zakazuje výstavbu řadových rodinných domů, zpřísňuje podmínky vybudování parkovacích míst a na omezuje ploché střechy na většině území obce (vyjma ploch SK u budov s občanskou vybaveností). V současné době žádná z těchto regulací v ÚP není! Žádným způsobem tato změna nemění výšku budov ani povolenou podlažnost, ty jsou dány již původním ÚP z roku 2017 a byly shodné i v Územní studii z roku 2012, která ÚP nahrazovala v době jeho pořizování.
 • Prohlášením areálu za kulturní dědictví venkova nemá žádnou právní relevanci, nezakládá žádnou formu památkové ochrany a žádným způsobem neovlivňuje platnost demoličního výměru z roku 2009, který je platný a dle současné legislativy proti vůli vlastníka nezměnitelný.
 • Předložené právní stanovisko skutečně předložil vlastník areálu. A obec si objednala u dvou renomovaných právních kanceláří oponentní posudky. Do jejich dodání (předpokládáme cca v polovině července) musíme s povinností péče řádného hospodáře a s maximální opatrností a zodpovědností toto stanovisko brát na zřetel a uvažovat o něm jako o správném. O to více, že ke stejnému závěru dospěl i tým autora územního plánu.
 • Znovu si dovolujeme zopakovat, že velmi vítáme a vážíme si jakékoliv občanské iniciativy a zájmu o další udržitelný rozvoj obce. My všichni zastupitelé zde v obci žijeme a chceme žít nadále. Je proto i naším primárním zájmem usilovat o to, aby zde vznikali kvalitní projekty, které přispějí ke zvyšování kvality života v obci a zároveň zajistí ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, jak vyžaduje stavební zákon. 

8.6.2022

Vážení občané, 
jak jsme již informovali v minulosti (viz níže), v tuto chvíli probíhají jednání se zástupci developera, avšak zatím není známa žádná oficiální, finalizovaná a zveřejnitelná verze takových dokumentů. Obec se rovněž zatím k ničemu oficiálně nezavázala a celý proces schvalování regulačního plánu za účasti veřejnosti tepve proběhne. Věřte, že vyjednávání vedeme zásadně v celkovém zájmu obce a pro její budoucí kvalitní urbanistický rozvoj, avšak výhradně v souladu s právními předpisy a územním plánem. Přesto jsme již nyní získali petici "za zachování hodnotných budov Lichtenštejnského dvora v Květnici". 
Petice obsahuje mnoho sporných informací, na které musíme reagovat, aby se každý před případným podpisem mohl objektivně rozhodnout. 

Budeme rádi, když vyjádříte svůj názor v neformálním hlasování na našich Facebookových stránkách: https://1url.cz/SrJUb

Vaše zastupitelstvo.


30.3.2022

Na úřední desce byl zveřejněn zápis z veřejného zasedání ze dne 23. 3. 2022 https://1url.cz/CKm1A

 • Obec Květnice již nějakou dobu jedná se zástupci nového majitele pozemků pod bývalým statkem v centru obce společností Alcala Partners s.r.o. (dále jen „Alcala“) s cílem je dosažení takového stavu návrhu, který by bylo možné představit veřejnosti, a to v každém případě ještě předtím, než by vůbec došlo k zahájení procesu projednávání regulačního plánu. Následně i samotný proces projednávání má několik stupňů vč. Veřejného projednání.
 • V tuto chvíli ale není veřejné projednání na pořadu dne, protože doposud předložené dokumenty nejsou ani v souladu s územní plánem, a tedy by jejich zveřejnění přineslo více rozporuplných reakcí, než konstruktivního jednání.
 • S Alcalou se snažíme jednat věcně, ale v maximální míře ku prospěchu obce a samozřejmě nutně v mantinelech daných územním plánem.
 • Neznámých je v tuto chvíli opravdu hodně.
 • Současně také připravujeme po vzoru Úval nebo Brandýsa „Zásady pro výstavbu“, které budou jasně vymezovat práva a povinnosti obou stran a budou rovněž jasně a konkrétně definovat náklady vzniklé plánovanou výstavbou obci, které obec bude spravedlivě po stavebnících vyžadovat, a to bez rozdílu.
 • S Alcalou jsme se dohodli, že s ohledem na výše uvedené, zatím nebudeme dílčí dokumentaci uveřejňovat, myslíme si ale, že alespoň jeden koncepční obrázek by nemusel znamenat narušení této dohody. Obrázek u tohoto příspěvku tedy zobrazuje ideu uspořádání celé lokality. Je z ní patrné, že je zachována půdorysná stopa bývalého statku, dále lokalitou prochází pěší okruhový koridor, který má navozovat myšlenku srdce obce a v centru celého prostoru je náměstí s budovou využitelnou pro potřeby obce.
 • Jakmile to bude jenom trochu možné, uspořádáme avizované setkání s občany, kde bude přítomen i zástupce developera a celý projekt společně představíme a budeme o něm dále jednat. 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.