Referendum


 

referendum

24.9.2022


6.9.2022

 • Jak jsme slíbili, zpracovali jsme detailní dokument, který jasně popisuje, co nastane při volbě ANO/NE na jednotlivé otázky.
 • Pro co nejširší osvětu budeme dokument distribuovat také do poštovních schránek
 • Věřte, že jsme se snažili o stručné shrnutí, ale problematika není jednoduchá a odborných termínů, které považujeme za důležIté vysvětlit je zde hodně. 
 • ikona Vysvětlení odpovědí ANO-NE na otázky místního referenda [PDF 432.8 kB]
 • Diskuse je možná u příspěvku na obecním Facebooku. 

25.8.2022


15. 8. 2022


12.8.2022

 • Na zasedání zastupitelstva obce Květnice dne 10.8.2022 bylo schváleno konání referenda
 • Referendum se bude konat společně s komunálními volbami dne 23. - 24. září 2022
 • Cílem referenda je zjistit aktuální vůli občanů v otázkách podlažnosti a zastřešení budov v obci a postoje ke snaze o zachování vily v centru obce. 
 • Provedení změn ÚP je naprosto nezbytné, protože v současném zcela chybí důležité regulativy, jako je velikost pozemků, počet parkovacích míst, apod.  
 • Na zmiňovaném veřejném zasedání vystoupil zpracovatel územního plánu Ing. Václav Jetel a přednesl souhrnnou informaci k průběhu pořizování územně plánovací dokumentace obce Květnice, vč. referenda z roku 2009. Viedozáznam můžete shlédnout zde: https://youtu.be/T7BiYKJ65io
 • Vzhledem ke složitosti celé problematiky připravíme detailní návod, který jasně popíše, co nastane při volbě ANO/NE na jednotlivé otázky.

 

Otázky referenda byly po konstruktivní diskuzi s občany i zástupci opozice schváleny v následujícím znění: 

1)  Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice podnikalo další kroky směřující k zabránění demolici vily v centru obce v jihovýchodní části pozemku 57/1?  

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno podniknout všechny zákonné kroky ke schválení změny územního plánu Květnice takto?

2)  PRO OBYTNÉ DOMY, tedy stavby pro bydlení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., na celém území obce, musí obsahovat podmínku, že PLOCHÉ STŘECHY jsou NEPŘÍPUSTNÉ.

3)  PRO OBYTNÉ DOMY, tedy stavby pro bydlení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., na celém území obce musí obsahovat podmínku MAXIMÁLNĚ DVOU NADZEMNÍCH PODLAŽÍ s možným obytným podkrovím?

4)  PRO POLYFUNKČNÍ DOMY, tedy domy s více než 50 % čisté podlahové plochy občanské vybavenosti, na plochách SK, což jsou plochy smíšené obytné komerční určené pro bydlení a občanskou vybavenost, mohly zůstat ZACHOVÁNY PLOCHÉ STŘECHY s podmínkou, že pokud se bude jednat o podlaží třetí, musí jít o souměrně ustoupené podlaží, přičemž plocha tohoto podlaží musí být nejméně o 20 % menší, než je plocha prvního nadzemního podlaží.  

5)  PRO POLYFUNKČNÍ DOMY, tedy domy s více než 50% čisté podlahové plochy občanské vybavenosti, na plochách SK, což jsou plochy smíšené obytné komerční určené pro bydlení a občanskou vybavenost, mohly zůstat ZACHOVÁNY TŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ s podmínkou, že pokud se bude jednat o podlaží třetí, musí jít o obytné podkroví, nebo souměrně ustoupené podlaží o nejméně 20 % než je plocha prvního nadzemního podlaží? 

 

Již připravujeme a včas uveřejníme vysvětlení všech pojmů uvedených v těchto otázkách a také jasně popíšeme a graficky znázorníme, co bude konkrétně znamenat hlasování ANO či NE u každé z otázek.

Obecné informace o místním referendu

 • Kdy se bude místní referendum konat?
  • Společně s volbami do Zastupitelstva obce Květnice ve dnech 23. a 24. září 2022
 • Kde se bude místní referendum konat?
  • Ve volební místnosti v prostorách MŠ Květnice, K Dobročovicům 70, 250 84  Květnice
 • O jakých otázkách se bude rozhodovat?
  • 1) Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice podnikalo další kroky směřující k zabránění demolici vily v centru obce v jihovýchodní části pozemku 57/1?
  • Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno podniknout všechny zákonné kroky ke schválení změny územního plánu Květnice takto?
   2) PRO OBYTNÉ DOMY, tedy stavby pro bydlení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., na celém území obce, musí obsahovat podmínku, že PLOCHÉ STŘECHY jsou NEPŘÍPUSTNÉ.
   3) PRO OBYTNÉ DOMY, tedy stavby pro bydlení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., na celém území obce musí obsahovat podmínku MAXIMÁLNĚ DVOU NADZEMNÍCH PODLAŽÍ s možným obytným podkrovím?
  • 4) PRO POLYFUNKČNÍ DOMY, tedy domy s více než 50 % čisté podlahové plochy občanské vybavenosti, na plochách SK, což jsou plochy smíšené obytné komerční určené pro bydlení a občanskou vybavenost, mohly zůstat ZACHOVÁNY PLOCHÉ STŘECHY s podmínkou, že pokud se bude jednat o podlaží třetí, musí jít o souměrně ustoupené podlaží, přičemž plocha tohoto podlaží musí být nejméně o 20 % menší, než je plocha 
   prvního nadzemního podlaží.
   5) PRO POLYFUNKČNÍ DOMY, tedy domy s více než 50% čisté podlahové plochy občanské vybavenosti, na plochách SK, což jsou plochy smíšené obytné komerční určené pro bydlení a občanskou vybavenost, mohly zůstat ZACHOVÁNY TŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ s podmínkou, že pokud se bude jednat o podlaží třetí, musí jít o obytné podkroví, nebo souměrně ustoupené podlaží o nejméně 20 % než je plocha prvního nadzemního 
   podlaží? 
 • Kdo je oprávněn hlasovat v místním referendu?
  • Právo hlasovat v místním referendu má každý státní občan České republiky, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl nejméně 18 let a je v den konání místního referenda v této obci přihlášen k trvalému pobytu v obci.
  • Právo hlasovat v místním referendu má také každý státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let a je v den konání místního referenda v této přihlášen k trvalému pobytu. Státní občané jiných 
   členských států Evropské unie, kteří chtějí v referendu hlasovat, musí požádat Obecní úřad Květnice o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Při podání žádosti musí prokázat, že jsou státními občany členského státu EU a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Květnice. Žádost 
   o zápis do dodatku seznamu voličů musí být podána Obecnímu úřadu Květnice do středy 21. 9. 2022 do 16.00 hodin.
  • Pro hlasování v místním referendu nejsou vydávány hlasovací průkazy a není možné hlasovat v zastoupení.
 • Jak získat hlasovací lístek pro místní referendum?
  • Hlasovací lístky nebudou předem doručovány do poštovních schránek, jak tomu bývá u voleb, ale oprávněná osoba je získá přímo ve v hlasovací místnosti.
 • Jak bude probíhat hlasování?
  • Po příchodu do volební místnosti každý prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním dokladem). Poté mu okrsková komise vydá hlasovací lístek a úřední obálku a oprávněná osoba se odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, kde označí hlasovací lístek, vloží jej do úřední obálky a tu vhodí do volební schránky.
  •  Každá oprávněná osoba se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky. 
  •  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v hlasovací místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise. 
 • Jak označit hlasovací lístek?
  • Hlasovací lístek se označí vepsáním křížků do okénka vedle odpovědí ,,ano“ nebo ,,ne“ u jednotlivých otázek. Pokud se oprávněná osoba chce zdržet hlasování, vloží do úřední obálky neoznačený hlasovací lístek a vhodí ho do hlasovací schránky. Pokud se chce zdržet hlasování pouze u některé z otázek, neoznačí u této otázky žádnou odpověď. Vzor hlasovacího lístku a způsob označení bude umístěn v hlasovací místnosti.
 • Je možné hlasovat mimo hlasovací místnost?
  • Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat Obecní úřad Květnice a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu, pro který byla komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 • Jak bude probíhat zjišťování výsledků hlasování v místním referendu?
  • Po skončení hlasování každá okrsková komise vyloučí neplatné hlasovací lístky a sečte platné hlasovací lístky a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. Tyto údaje zaznamená v zápisu o hlasování. Poté vyhlásí výsledky místního referenda vyvěšením výsledků hlasování na úřední desce Obecního úřadu v Květnici a současně je zveřejní na www stránkách obce.
 • Kdy je rozhodnutí v místním referendu platné a kdy je závazné?
  • Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se jej zúčastnilo alespoň 35% oprávněných osob a je závazné, pokud pro ně (pro konkrétní odpověď) hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, zároveň však alespoň 25% všech oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
 • Kde je možné získat více informací?
  • Na Obecním úřadě v Květnici, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice, emailem na adrese podatelna@kvetnice.eu nebo na telefonu 281 982 108.
 • Jakým právní předpisem se vyhlášení, průběh a výsledky místního referenda řídí?
  • Zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu v platném znění.
 • Kdo rozhodl o konání místního referenda?
  • Zastupitelstvo obce Květnice řejném zasedání č. 2022/05 dne 10. 8. 2022, usnesením č. 2022/05/5.